Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 1


STATUT KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§ 1.

Przedmiotem działalności Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Biurem”, jest działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1).

§ 2.

1. Siedzibą Biura jest Warszawa.
2. Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje Biurem przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

§ 4.

W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii;
2) Dział Finansowo-Księgowy;
3) Dział do Spraw Administracyjnych;
4) Dział do Spraw Edukacji Publicznej;
5) Dział do Spraw Szkoleń Certyfikowanych;
6) Dział Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych;
7) Dział Realizacji Zadań Profilaktyczno-Rehabilitacyjnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Systemu i Sieci Teleinformatycznej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

§ 5.

1. Działalność Biura jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Biuro sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Biura są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r.Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817 i Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2350

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions