Ministerstwo 
Zdrowia


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


22.11.2010r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu- DKRM-142-683(2)/10Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 sierpnia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 6 września 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
e.wojcik@mz.gov.plProjekt, 13.07.2010ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……….. 2010 r.
w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy systemu zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:
1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
4) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
5) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
6) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
7) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
8) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
9) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
10) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
11) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
12) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im Jana Pawła II w Słupsku;
17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisz we Wrocławiu;
21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
22) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
23) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
24) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
25) Gdański Uniwersytet Medyczny;
26) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
27) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
28) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
29) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;
30) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
31) Uniwersytet w Białymstoku;
32) Uniwersytet Gdański;
33) Uniwersytet Śląski w Katowicach;
34) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
35) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
36) Uniwersytet Łódzki;
37) Uniwersytet Opolski;
38) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
39) Uniwersytet Rzeszowski;
40) Uniwersytet Szczeciński;
41) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
42) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
43) Uniwersytet Warszawski;
44) Uniwersytet Wrocławski;
45) Uniwersytet Zielonogórski;
46) Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
47) Akademia Podlaska w Siedlcach;
48) Akademia Świętokrzyska w Kielcach;
49) Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;
50) Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy;
51) Akademia Rolnicza w Krakowie;
52) Akademia Rolnicza w Lublinie;
53) Akademia Rolnicza w Poznaniu;
54) Akademia Rolnicza w Szczecinie;
55) Politechnika Gdańska;
56) Politechnika Łódzka;
57) Politechnika Warszawska;
58) Politechnika Wrocławska;
59) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
60) Akademia Rolnicza we Wrocławiu;
61) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;
62) 62) Narodowy Instytut Leków w Warszawie
63) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;
64) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej;
65) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
66) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
67) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
68) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
69) inne niż wymienione w pkt 1-68:
a) jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne, prowadzące badania naukowe z wykorzystywaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz odczynników do określania grup krwi i zgodności tkankowej u ludzi,
b) zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się leczeniem pacjentów z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego,
c) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce laboratoryjnej wykonujące działalność medyczną w zakresie określania grup krwi, wykrywania niezgodności grup krwi lub określania zgodności tkankowej u ludzi.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)


MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Finansów


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. Nr 158, poz.1661), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).
Uzasadnienie


Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany ww. ustawy i konieczności dostosowania przepisów do rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy systemu zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), które weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673) obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz.U. Nr 158, poz.1661) zachowuje ważność do dnia 2 stycznia 2011 r.
Przepisy unijnego rozporządzenia nie wprowadzają zmian merytorycznych do wspólnotowego systemu zwolnień celnych, stanowią jedynie kodyfikację wielokrotnie zmienianego rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, tom 1, str. 419, z późn. zm.) i mają charakter porządkowy. Oznacza to, iż projektowane rozporządzenie również nie będzie zawierało zmian merytorycznych.
W stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zmienione zostały nazwy podmiotów, korzystających ze zwolnień, w celu dostosowania ich do nazw aktualnie obowiązujących. Ponadto usunięta z wykazu została Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w związku z faktem, iż stała się ona częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, objętego przedmiotowym wykazem.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Ocena Skutków Regulacji

1) Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Rozporządzenie będzie oddziaływało na objęte wykazem zakłady opieki zdrowotnej, jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie poprzez umożliwienie im korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.

2) Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Unii Metropolii Polskich, Unii Uzdrowisk Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związkowi Pracodawców, Konwentowi Marszałków RP, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7) Wpływ regulacji na ochronę zdrowia (i zmniejszenie ryzyka chorób)
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób.

8) Wpływ regulacji na środowisko
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na środowisko.

9) Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5410

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions