Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 1


STATUT PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


§ 1.

1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej „Agencją”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Agencji jest Warszawa.
3. Obszarem działania Agencji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Dla celów współpracy z zagranicą Agencja może posługiwać się nazwą „The State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems”.

§ 3.

Przedmiotem działalności Agencji jest działalność określona w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.4)).

§ 4.

1. Działalnością Agencji kieruje Dyrektor, który reprezentuje Agencję na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje Agencją przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

§ 5.

W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:
1) Dział Audytu i Administracji;
2) Dział do Spraw Rodziny i Młodzieży;
3) Dział Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą;
4) Dział Ekonomiczno-Finansowy;
5) Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych;
6) Dział Prawny;
7) Dział Programów Lokalnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych.

§ 6.

1. Działalność Agencji jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Agencja sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.

§ 7.

1. Do osób zatrudnionych w Agencji stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Agencji są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2496

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions