Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.10.8.47 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Biurem”, działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 42, z 2007 r. Nr 13, poz. 71, z 2008 r. Nr 8 poz. 47 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 12) z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz.1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3493

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions