Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 1


STATUT BANKU TKANEK OKA


§ 1.

1. Bank Tkanek Oka, zwany dalej „Bankiem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Banku jest Warszawa.
3. Obszarem działania Banku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu oraz pobieranie tkanek oka w zakładach opieki zdrowotnej i innych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

§ 3.

1. Działalnością Banku kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje Bankiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych
i Organizacyjnych.
4. Zastępcę Dyrektora, o którym mowa w ust. 3, zatrudnia Dyrektor.

§ 4.

W skład Banku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
2) Zespół Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych.

§ 5.

1. Działalność Banku jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Banku jest plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Bank sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Banku stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w jednostkach państwowej sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Banku są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2297

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions