Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ


§ 1.

Do zadań Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, zwanego dalej „Centralnym Ośrodkiem”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centralnego Ośrodka, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) przygotowywanie zbiorczych ocen lub opinii o rozpowszechnieniu i wiarygodności wyników badań laboratoryjnych dla ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej;
3) przygotowanie ocen wiarygodności wyników poszczególnych laboratoriów, udostępnianych tylko bezpośrednim wykonawcom oraz Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej i na jego zlecenie poszczególnym konsultantom wojewódzkim;
4) opracowywanie i propagowanie rozwiązań organizacyjnych i analitycznych, zabezpieczających wymaganą wiarygodność wyników laboratoryjnych;
5) działalność szkoleniowa uwzględniająca zalecane standardy prowadzenia kontroli wiarygodności wyników laboratoryjnych poprzez organizowanie lub współorganizowanie konferencji naukowych, kursów szkoleniowych oraz poprzez działalność publikacyjną;
6) monitorowanie zmian wyposażenia oraz aparatury pomiarowej, wykorzystywanych w laboratoriach objętych nadzorem Centralnego Ośrodka;
7) monitorowanie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, uzyskiwanej przez określone grupy laboratoriów lub poszczególne laboratoria;
8) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Przy realizacji zadań Centralny Ośrodek współpracuje w szczególności z:
1) krajowym i wojewódzkimi konsultantami w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej;
2) zakładami opieki zdrowotnej;
3) jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi;
4) stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz opieki zdrowotnej;
5) zagranicznymi organizacjami i instytucjami biorącymi udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań;
6) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
7) Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych;
8) Państwową Inspekcją Sanitarną;
9) Polskim Centrum Badań i Certyfikacji;
10) Polskim Centrum Akredytacji;
11) innymi jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centralnego Ośrodka, a w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Centralnego Ośrodka;
2) zarządzanie majątkiem Centralnego Ośrodka;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centralnym Ośrodku;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdanie i wnioski wynikające z działalności Centralnego Ośrodka.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centralnego Ośrodka oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
5. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centralnego Ośrodka, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania i skład osobowy.
6. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Główny Księgowy;
3) Sekcja do Spraw Ewidencji Laboratoriów oraz Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych;
4) Sekcja do Spraw Naukowo-Szkoleniowych.

§ 4.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych:
a) Sekcji do Spraw Informatyczno-Poligraficznych,
b) Sekretariatu;
2) przygotowywanie propozycji kalendarza zaplanowanych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
3) przygotowywanie na potrzeby sprawdzianów międzylaboratoryjnych „Przewodnika metodyczno-aparaturowego”, umożliwiającego poprawną klasyfikację nadsyłanych wyników;
4) zabezpieczenie materiałów kontrolnych do sprawdzianów międzylaboratoryjnych przez organizację i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym zakresie;
5) nadzór nad sprawnym i terminowym wysłaniem materiałów kontrolnych wraz z odpowiednią dokumentacją oraz nadzór nad rozsyłaniem ocen i zaświadczeń uczestnictwa w programach sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
6) organizacja uporządkowania oraz wprowadzenia do systemu informatycznego wyników oznaczeń kontrolnych poszczególnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych wraz z niezbędnymi danymi dodatkowymi;
7) kontakty z uczestnikami prowadzonych sprawdzianów międzylaboratoryjnych oraz wyjaśnianie ewentualnych błędów lub pomyłek;
8) proponowanie formy dokumentacji prowadzonych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

1. Do zadań Sekcji do Spraw Administracyjno-Finansowych należy:
1) prowadzenie rachunkowości Centralnego Ośrodka;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centralnego Ośrodka;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
6) analiza pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalności Centralnego Ośrodka;
7) opracowywanie projektu planu finansowego Centralnego Ośrodka;
8) sporządzanie projektów sprawozdań finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
9) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Pracami Sekcji do Spraw Administracyjno-Finansowych kieruje Główny Księgowy.

§ 6.

Do zadań Sekcji do Spraw Ewidencji Laboratoriów oraz Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń laboratoriów o uczestnictwie w programach sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
2) przygotowywanie list adresowych uczestników poszczególnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
3) zaprojektowanie odpowiedniej dokumentacji sprawdzianów międzylaboratoryjnych, w szczególności instrukcji wstępnych, formularzy odpowiedziowych oraz druków informacji dodatkowych;
4) przygotowanie, oznakowanie, zapakowanie, zaadresowanie i przygotowanie do wysłania materiałów kontrolnych do kolejnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych oraz wysyłka materiałów towarzyszących;
5) zbiórka, porządkowanie i wstępna selekcja nadchodzących odpowiedzi otrzymywanych od laboratoriów uczestniczących w sprawdzianach międzylaboratoryjnych;
6) zapakowanie i przygotowanie do wystania ocen poszczególnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych oraz zaświadczeń uczestnictwa;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 7.

Do zadań Sekcji do Spraw Informatyczno-Poligraficznych należy:
1) projektowanie i przygotowywanie programów informatycznych służących opracowaniu wyników poszczególnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
2) projektowanie druków formularzy oraz zindywidualizowanych arkuszy ocen laboratoriów na potrzeby poszczególnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
3) powielanie druków formularzy odpowiedziowych wraz ze stosownymi instrukcjami oraz drukowanie ocen indywidualnych i zbiorczych wyników poszczególnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
4) przygotowywanie na potrzeby kolejnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych zestawień zbiorczych, będących podstawą ocen i opracowań;
5) archiwizowanie danych o laboratoriach, w tym danych dotyczących nazwy, adresu, kierownika, kadry, wyposażenia i zakresu usług;
6) nadzór nad sprzętem komputerowym, poligraficznym i siecią informatyczną Centralnego Ośrodka;
7) przygotowywanie i aktualizacja strony internetowej Centralnego Ośrodka;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8.

Do zadań Sekcji do Spraw Naukowo-Szkoleniowych należy:
1) przygotowywanie artykułów i innych materiałów pomocniczych do publikacji w prasie fachowej, przedstawiających uzyskiwaną przez laboratoria wiarygodność wyników oznaczeń kontrolnych wraz z oceną warunków ich otrzymania, w tym metod, odczynników oraz aparatury pomiarowej;
2) projektowanie programu sesji naukowo-szkoleniowych organizowanych lub współorganizowanych przez Centralny Ośrodek;
3) prowadzenie indywidualnych szkoleń i konsultacji dla laboratoriów uczestniczących w programach sprawdzianów międzylaboratoryjnych organizowanych przez Centralny Ośrodek;
4) udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych zagadnieniom wiarygodności wyników;
5) opracowywanie zaleceń dla prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
6) projektowanie arkusza zgłoszenia do programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych, zabezpieczającego uzyskanie informacji niezbędnych do jednoznacznej charakterystyki warunków wyznaczania nadsyłanych wartości oznaczeń kontrolnych;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

Do zadań Sekretariatu należy:
1) prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz prawidłowe rozprowadzanie korespondencji przychodzącej;
2) prowadzenie bieżącej dokumentacji Centralnego Ośrodka i zabezpieczenie jej właściwej archiwizacji;
3) stała aktualizacja listy adresowej laboratoriów współpracujących z Centralnym Ośrodkiem;
4) przyjmowanie zgłoszeń wszystkich poprawek i błędów od uczestników sprawdzianów międzylaboratoryjnych oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych sprawdzianów międzylaboratoryjnych;
5) prowadzenie ewidencji materiałowej Centralnego Ośrodka;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centralnym Ośrodku regulują odrębne przepisy.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1986

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions