Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 1


STATUT
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ


§ 1.

1. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Łódź.
3. Obszarem działania Centralnego Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Centralnego Ośrodka jest:
1) zapewnienie klinicznie wymaganej wiarygodności wyników badań laboratoryjnych;
2) prowadzenie dostępnych dla wszystkich laboratoriów diagnostycznych programów międzylaboratoryjnej oceny jakości badań laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej, hematologii, koagulologii i immunochemii poprzez:
a) przygotowywanie i dostarczanie uczestniczącym laboratoriom materiałów kontrolnych,
b) gromadzenie i archiwizowanie danych uzyskanych w wyniku działalności, o której mowa w lit. a,
c) opracowywanie danych, o których mowa w lit. b, i wystawianie ocen indywidualnych uczestnikom sprawdzianów,
d) wydawanie zaświadczeń laboratoriom uczestniczącym, prowadzenie ich ewidencji oraz inne działania określone w odrębnych przepisach,
e) opracowywanie i publikowanie zbiorczych ocen wyników uzyskiwanych przez laboratoria uczestniczące w programach Centralnego Ośrodka;
3) ocena stosowanych metod laboratoryjnych, dobór i propagowanie metod zalecanych;
4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zabezpieczenia wiarygodności wyników laboratoryjnych;
5) prowadzenie dla ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej ewidencji działających w kraju laboratoriów diagnostycznych, z informacjami o organizacji, zatrudnionej kadrze, zakresie usług, stosowanych metodach i wykorzystywanej aparaturze.

§ 3.

1. Działalnością Centralnego Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centralny Ośrodek na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje Centralnym Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora
i Głównego Księgowego.
4. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

W skład Centralnego Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja do Spraw Administracyjno-Finansowych;
2) Sekcja do Spraw Ewidencji Laboratoriów oraz Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych;
3) Sekcja do Spraw Informatyczno-Poligraficznych;
4) Sekcja do Spraw Naukowo-Szkoleniowych;
5) Sekretariat.

§ 5.

1. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centralnego Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Centralny Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Centralnym Ośrodku stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2150

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions