Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.10.7.42 → z dnia 2 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21 i Nr 5, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w pkt 2 uchyla się lit. h;
2) w § 9 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz Stanu Marek Twardowski,
b) Departament Zdrowia Publicznego – Podsekretarz Stanu Marek Haber,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej – Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;’’,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji – Podsekretarz Stanu Marek Haber,
b) Departament Polityki Zdrowotnej – Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek,
c) Departament Dialogu Społecznego – Podsekretarz Stanu Adam Fronczak.’’.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6712

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions