Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy


Dz.U.10.109.720→ z dnia 22 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy


Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Limit badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych, w skali roku, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy, wynosi 600 badań na jedno miejsce szkoleniowe przyznane dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2848

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions