Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje


Dz.U.10.94.610 → z dnia 31 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje


Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, zwanego dalej „rejestrem”, sposób udostępniania danych objętych tym rejestrem oraz okres przechowywania tych danych;
2) wzory i terminy przekazywania raportów o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.

§ 2.

1. Do rejestru wprowadza się dane ze zgłoszeń zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, zwanych dalej „zgłoszeniem”, po ich zweryfikowaniu przez podmiot prowadzący rejestr pod względem kompletności zgłoszenia i poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
2. Do rejestru wprowadza się również informacje uzyskane w trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego o wykrytych przypadkach zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, jeżeli podlegały obowiązkowi zgłoszenia, a nie zostały zgłoszone przez zobowiązane do tego podmioty.
3. Dane dotyczące danej osoby wprowadza się do rejestru pod tą samą pozycją.
4. Dokonanie wpisów danych w rejestrze jest potwierdzane przez podmiot prowadzący rejestr na zgłoszeniu, poprzez umieszczenie na nim numeru wpisu zgłoszenia w danym roku oraz daty otrzymania zgłoszenia.

§ 3.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot prowadzący rejestr podejmuje następujące działania:
1) sprawdza dane zawarte w zgłoszeniu pod względem ich kompletności i w miarę możliwości uzupełnia brakujące dane;
2) zwraca zgłoszenie lekarzowi, felczerowi, kierownikowi szpitala lub kierownikowi laboratorium w celu ich uzupełnienia wraz z informacją, jakie dane muszą zostać uzupełnione - w przypadku stwierdzenia niemożliwych do usunięcia braków danych w zgłoszeniu;
3) weryfikuje poprawność rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając:
a) informacje uzyskane od lekarza, felczera, kierownika szpitala lub kierownika laboratorium dokonującego zgłoszenia,
b) informacje uzyskane z dokumentacji medycznej,
c) definicje zakażeń i chorób zakaźnych stworzone dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego, wytyczne państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz współczesną wiedzę medyczną.
2. Podmiot prowadzący rejestr, do którego wpłynęło zgłoszenie, przekazuje kompletne i zweryfikowane w zakresie poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej zgłoszenie:
1) podmiotowi prowadzącemu rejestr właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, u której rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną lub zgon z ich powodu lub dodatni wynik laboratoryjny w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – jeżeli zgłoszenie wpłynęło do podmiotu prowadzącego rejestr, niewłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej zgłoszeniem lub
2) podmiotowi prowadzącemu rejestr, właściwemu ze względu na rodzaj choroby zakaźnej lub zakażenia.

§ 4.

1. Dane zgromadzone w rejestrach są przechowywane przez 50 lat licząc od dnia dokonania wpisu tych danych do rejestru.
2. Nazwiska i imiona, numery PESEL lub numery identyfikacyjne dokumentu tożsamości oraz dokładne adresy zamieszkania są usuwane z rejestru po upływie 10 lat licząc od dnia dokonania wpisu tych danych do rejestru.

§ 5.

Udostępnienie danych z rejestru podmiotom, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, następuje nieodpłatnie, przez udostępnienie rejestru do wglądu, sporządzenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub sporządzenie kopii w formie pliku elektronicznego.

§ 6.

1. Raporty o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, są sporządzane przez podmiot prowadzący rejestr co miesiąc, co kwartał oraz co rok.
2. Wzór raportu o zakażeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wzór raportu o zgonach z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz podejrzeniach zgonów z ich powodów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wzór raportu o zakażeniach i zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne, ich podejrzeniach, oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wybranych czynników chorobotwórczych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz specjalistyczne jednostki wskazane do prowadzenia rejestru przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przekazują państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu raporty, o których mowa w ust. 1, w terminie:
1) 7 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, którego raport dotyczy;
2) 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu kwartału, którego raport dotyczy;
3) 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu roku, którego raport dotyczy.
6. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje raporty, o których mowa w ust. 1, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce, a także krajowemu punktowi kontaktowemu wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania oraz krajowemu punktowi centralnemu do spraw Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w terminie:
1) 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, którego raport dotyczy;
2) 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu kwartału, którego raport dotyczy;
3) 40 dni od dnia następującego po ostatnim dniu roku, którego raport dotyczy.
7. Państwowy inspektor sanitarny lub specjalistyczna jednostka wskazana do prowadzenia rejestru dokonuje korekty złożonych w minionym okresie sprawozdawczym raportów:
1) przekazywanych co kwartał - po upływie kolejnego kwartału w terminach określonych w ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 2;
2) przekazywanych co rok – po upływie pierwszego kwartału roku następującego po roku, którego raport dotyczy.
8. Korekty raportów, o których mowa w ust. 7, dokonuje się poprzez sporządzenie raportu zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 2 – 4, w zakresie danych objętych korektą, wraz z dopiskiem „KOREKTA RAPORTU”.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach (Dz. U. Nr 90, poz. 854 i z 2005 r. Nr 92, poz. 774), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9275

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions