Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U.10.75.484→ z dnia 5 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wydana cudzoziemcowi choremu lub podejrzanemu o zachorowanie na następujące choroby:
1) gruźlicę w okresie prątkowania;
2) błonicę;
3) cholerę;
4) dur brzuszny;
5) dury rzekome A, B, C;
6) dur wysypkowy (w tym chorobę Brill-Zinssera);
7) dżumę;
8) grypę H7 i H5;
9) nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillain-Barre;
10) ospę prawdziwą;
11) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
12) tularemię;
13) wąglik;
14) wściekliznę;
15) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu;
16) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę.

§ 3.

Rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia chorób, o których mowa w § 2, następuje, jeżeli u cudzoziemca stwierdza się jednoczesne występowanie dwóch lub więcej spośród następujących objawów:
1) gorączka;
2) zapalne zmiany skórne lub wysypka;
3) zaburzenia świadomości;
4) kaszel;
5) krwawienie;
6) biegunka;
7) duszności.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4956

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions