Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu


Dz.Urz.MZ.10.4.29 → z dnia 12 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 lutego 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 91 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Jastrzębiu Zdroju;
2) Terenowy Oddział w Pszowie;
3) Terenowy Oddział w Rybniku;
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Dział Analityczno-Chemiczny;
6) Dział Biologii Molekularnej;
7) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew;
8) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
9) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej;
10) Dział Ekspedycji Krwi;
11) Dział Finansowo-Księgowy;
12) Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej;
13) Dział Preparatyki Krwi;
14) Dział Zapewnienia Jakości;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obronnych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.”;
3) w § 10:
a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
7. Zastępcę Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.”;
4) w § 12 uchyla się ust. 2;
5) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r., Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3897

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions