Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy


Dz.Urz.MZ.10.4.31 → z dnia 12 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 34, z późn. zm. 4)) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Terenowy Oddział w Grudziądzu;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 18, poz. 96, z 2007 r. Nr 12, poz. 61, z 2008 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 2.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3385

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions