Ministerstwo 
Zdrowia


Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne


Dz.Urz.MZ.10.3.28 → z dnia 4 lutego 2010 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne1)2)


Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn zm.3)) ogłasza się wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.


Główny Inspektor Sanitarny
1)Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. WE L 229 z 30.08.1980, str. 1, zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 6, str. 50, z późn. zm.).
2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ Nr 5, poz. 28).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4630

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions