Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach


Dz.Urz.MZ.10.3.26 → z dnia 4 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lutego 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 2) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Pan Jarosław Malik – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3624

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions