Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia


Dz.Urz.MZ.10.2.22 → z dnia 25 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 38) w § 2 pkt 3 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:
,, c) Marcin Kędzierski – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5005

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions