Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu


Dz.Urz.MZ.10.01.13 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 16, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Grójcu;
2) Terenowy Oddział w Kozienicach;
3) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
4) Dział Analiz Lekarskich;
5) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
6) Dział Dawców;
7) Dział Ekspedycji;
8) Dział Finansowo-Księgowy;
9) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
10) Dział Pobierania;
11) Dział Preparatyki;
12) Dział Spraw Personalnych;
13) Dział Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu;
14) Dział Zapewnienia Jakości;
15) Główny Lekarz Regionalnego Centrum;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Programu Bank Krwi;
19) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego.”;
3) w § 10 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio.
7. Dyrektora Regionalnego Centrum, w czasie jego nieobecności, zastępuje pracownik Regionalnego Centrum, wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.”;
4) w § 12 uchyla się ust. 2;
5) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 5, poz. 57, z 2005 r. Nr 18, poz. 98, z 2006 r. Nr 10, poz. 52 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 51 i Nr 16, poz. 85.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5550

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions