Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku


Dz.Urz.MZ.10.01.03→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 18, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Gdyni;
2) Terenowy Oddział w Kartuzach;
3) Terenowy Oddział w Kościerzynie;
4) Terenowy Oddział w Starogardzie Gdańskim;
5) Terenowy Oddział w Wejherowie;
6) Terenowy Oddział w Kwidzynie;
7) Terenowy Oddział w Malborku;
8) Terenowy Oddział w Tczewie;
9) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
10) Dział Dawców i Pobierania;
11) Dział Finansowo-Księgowy;
12) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
13) Dział Metodyczno-Organizacyjny;
14) Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi;
15) Dział Zapewnienia Jakości;
16) Sekcja Służb Pracowniczych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Specjalistycznego;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Przeciwpożarowej;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
3) w § 10:
a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Gospodarczych;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
7. Zastępców Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”,
c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W czasie nieobecności Dyrektora Regionalnego Centrum zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno-Gospodarczych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.”;
4) w § 12 uchyla się ust. 2;
5) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
3)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4)Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 18, poz. 97, z 2007 r. Nr 12, poz. 60 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 17.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3293

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions