Ministerstwo 
Zdrowia


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2009 r.


Dz.Urz.MZ.10.01.21→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2009 r.


Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie dotacji w trakcie roku budżetowego, ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2009 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3643

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions