Ministerstwo 
Zdrowia


Regulamin organizacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia§ 1.

Do zadań Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „Centrum”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centrum, w tym działalności podstawowej, określonych w załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 48, z 2006 r. Nr 15, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr ..., poz. …);
2) wypełnianie na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
3) projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia;
4) gromadzenie danych, pochodzących z różnych systemów, w szczególności systemów teleinformatycznych;
5) opracowywanie analiz i raportów na podstawie informacji i danych uzyskanych w trakcie realizowania działalności Centrum;
6) opracowywanie standardów w dziedzinie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia poprzez:
a) opracowywanie i aktualizację standardów w dziedzinie informatyki medycznej,
b) opracowanie oraz aktualizację metod, słowników, rejestrów, klasyfikacji, systematyk, standardów nazewnictwa i definicji podstawowych pojęć stosowanych w informatyce medycznej;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii do założeń projektów programowych oraz do założeń i projektów przepisów prawnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych oraz regulujących funkcjonowanie ochrony zdrowia w zakresie jej informatyzacji;
8) przygotowywanie wstępnych projektów dokumentów programowych i wstępnych projektów przepisów prawnych wymagających uprzednich prac studyjnych uwzględniających rozwiązania przyjęte w innych krajach;
9) inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych wymagających przygotowania dokumentów programowych lub przepisów prawnych do ich wdrożenia;
10) prowadzenie bazy informacji o rozwiązaniach organizacyjnych, ekonomicznych i finansowych w systemach i modelach ochrony zdrowia w innych krajach;
11) prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej ochrony zdrowia;
12) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum;
13) realizacja innych zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1) realizację zadań Centrum;
2) zarządzanie majątkiem Centrum;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) ustalenie regulaminu wynagrodzeń;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum;
7) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor może powoływać rady i zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
5. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora do Spraw Informatycznych.
6. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Zastępca Dyrektora do Spraw Informatycznych;
3) Biuro Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia;
4) Wydział Finansowo-Księgowy;
5) Wydział Funduszy Europejskich;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Promocji;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością.

§ 3.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a) Wydziału Administracyjnego,
b) Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia,
c) Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
d) Wydziału Wsparcia Informatycznego,
e) Wydziału Zamówień Publicznych;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Informatycznych należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a) Wydziału Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej,
b) Wydziału Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Pracami wydziału, z zastrzeżeniem ust. 2, kieruje naczelnik, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej komórki organizacyjnej.
2. Pracą Wydziału Finansowo-Księgowego kieruje Główny Księgowy.
3. Do podstawowych zadań osób wymienionych w ust. 1 i 2 należy:
1) koordynowanie prac kierowanej komórki organizacyjnej;
2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;
3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.

§ 5.

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:
1) prowadzenie Kancelarii Centrum;
2) prowadzenie Sekretariatu Dyrektora;
3) prowadzenie Archiwum Zakładowego;
4) administrowanie składnikami majątkowymi Centrum oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji;
5) dokonywanie zakupów środków trwałych, wyposażenia, materiałów i artykułów spożywczych oraz ich rozdysponowanie zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami;
6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Centrum;
7) obsługa administracyjno-techniczna organizowanych posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Centrum;
8) prowadzenie magazynu materiałów biurowych;
9) prowadzenie gospodarki transportowej, nadzór nad sprawnością działania transportu oraz planowanie zakupów i remontów środków transportu;
10) gromadzenie zapotrzebowań i sporządzanie planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego, w tym zakupów środków trwałych i wyposażenia biurowego;
11) zapewnienie sprawnego działania urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum;
12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej telefonów służbowych;
13) nadzór nad utrzymaniem czystości i dbałość o estetykę w pomieszczeniach Centrum;
14) przygotowywanie zamówień na prasę i publikacje na potrzeby Centrum;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 6.

1. Do zadań Wydziału Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej należy:
1) gromadzenie danych pochodzących z różnych systemów, w szczególności systemów teleinformatycznych;
2) opracowywanie analiz, raportów i publikacji na podstawie informacji uzyskanych w trakcie realizowania zadań przez Centrum;
3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję Analiz Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej, do której zadań należy:
a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie analiz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
b) doskonalenie metodologii liczenia kosztów i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej,
c) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie analiz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych;
2) Sekcję Badań i Analiz Socjologicznych, do której zadań należy:
a) projektowanie i prowadzenie badań socjologicznych w obszarze ochrony zdrowia, których wyniki mogą stanowić rekomendacje dla ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) prowadzenie analiz socjologicznych dotyczących społecznych aspektów dostępności świadczeń zdrowotnych, opinii pacjentów o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej oraz zagadnień korupcji w ochronie zdrowia,
c) organizowanie konsultacji społecznych dotyczących wdrażanych programów informatyzacji ochrony zdrowia,
d) badanie mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego, w tym wykluczenia cyfrowego,
e) przygotowanie metodologii i kwestionariuszy ankiet badań realizowanych przez Wydział oraz badań realizowanych we współpracy z innymi instytucjami,
f) opracowywanie raportów i publikacji z prowadzonych badań,
g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi,
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych;
3) Sekcję Badań i Analiz Statystycznych, do której zadań należy:
a) projektowanie i realizacja badań statystycznych w ramach badań statystycznych statystyki publicznej,
b) przygotowanie wzorów druków sprawozdawczych,
c) przygotowanie materiałów i ich publikacja na stronie internetowej „Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia”,
d) weryfikacja przyczyn zgonów ludności we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
e) wykonywanie opracowań, zestawień i analiz dla potrzeb Centrum oraz dla innych instytucji,
f) koordynacja zakresu zbieranych danych statystycznych gromadzonych w systemach administracyjnych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
g) gromadzenie danych statystycznych opracowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie niezbędnym w procesie zarządzania,
h) współpraca z komórkami organizacyjnymi, urzędów obsługujących wojewodów, właściwymi w sprawach statystyki medycznej w zakresie:
- gromadzenia i przetwarzania danych,
- przygotowania oprogramowania do gromadzenia danych,
- gromadzenia i przetwarzania danych objętych programem badań statystyki publicznej,
- przygotowywania oprogramowania do bezpośredniego zbierania danych od jednostek zobowiązanych do ich składania drogą elektroniczną i jego stopniowe rozwijanie,
i) monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych, w tym administracyjnych, baz danych, rejestrów i ewidencji zawierających dane i informacje o ochronie zdrowia,
j) tworzenie warunków do stosowania jednolitych metod, słowników, klasyfikacji, standardów nazewnictwa i zgodności definicyjnych pojęć o ochronie zdrowia w systemach informacyjnych, badaniach statystycznych, bazach danych, rejestrach i ewidencjach o ochronie zdrowia,
k) wypracowywanie jednolitych zasad zbierania, przechowywania, gromadzenia i przetwarzania informacji o ochronie zdrowia,
l) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.

§ 7.

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości Centrum;
2) sporządzanie planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
6) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Centrum;
7) prowadzenie kasy Centrum;
8) obsługa finansowo-księgowa działań realizowanych przez Centrum jako Instytucję Wdrażającą w zakresie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
9) wykonywanie zadań związanych z płatnościami na rzecz beneficjentów danego Działania, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
10) prowadzenie systemu księgowego, rejestrującego każdą operację na poziomie danego Działania, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 8.

1. Do zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy:
1) nabór i ocena projektów realizowanych w trybie konkursowym;
2) zatwierdzanie projektów realizowanych w trybie indywidualnym i systemowym;
3) wykonywanie zadań związanych z procedurą odwoławczą, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.3));
4) zarządzanie finansowe, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
5) wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i monitorowaniem realizacji projektów, o których mowa w pkt 1 i 2, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
6) kontrola realizacji projektów, o których mowa w pkt 1 i 2, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
7) wykonywanie zadań związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję do Spraw Finansowo-Księgowych, do której zadań należy:
a) weryfikacja pod względem finansowym wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów,
b) sporządzanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność,
c) przygotowywanie planów finansowych związanych z realizacją projektów oraz wydatkami w ramach pomocy technicznej dla Instytucji Wdrażającej,
d) sporządzanie dokumentów planistycznych oraz raportujących związanych z wydatkowaniem środków na realizację projektów oraz w ramach pomocy technicznej,
e) odzyskiwanie środków nieprawidłowo wydatkowanych,
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
2) Sekcję Informacji i Promocji, do której zadań należy:
a) organizacja szkoleń dla beneficjentów,
b) organizacja procesu szkolenia pracowników Centrum,
c) przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy strukturalnych,
d) realizacja, na poziomie priorytetu, działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz partnerów społecznych,
e) prowadzenie strony internetowej z informacjami dotyczącymi ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013,
f) organizacja i prowadzenie punktu informacyjnego dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
3) Sekcję Kontroli, do której zadań należy:
a) prowadzenie kontroli projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zgodnie z planem kontroli albo w trybie doraźnym na miejscu,
b) prowadzenie kontroli projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
c) prowadzenie kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
d) wykrywanie nieprawidłowości, raportowanie o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz monitorowanie ich usunięcia,
e) rozpatrywanie protestów do oceny projektów konkursowych,
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
4) Sekcję Oceny, Monitoringu i Sprawozdawczości, do której zadań należy:
a) organizacja systemu naboru projektów w trybie konkursowym, indywidualnym i systemowym,
b) prowadzenie naboru i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie,
c) zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,
d) zawieranie umów z beneficjentami w sprawie przygotowania projektów realizowanych w trybie indywidualnym,
e) monitorowanie terminowego i prawidłowego przygotowania przez beneficjentów projektów realizowanych w trybie indywidualnym, w tym informowanie Instytucji Pośredniczącej o występujących opóźnieniach lub nieprawidłowościach,
f) gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i przekazywanie ich na żądanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Audytowej,
g) gromadzenie danych dotyczących podmiotów składających wnioski o dofinansowanie oraz projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, które nie uzyskały pozytywnej oceny,
h) bieżące monitorowanie realizacji projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym wydatkowania środków przez beneficjentów, postępu rzeczowo-finansowego realizacji tych projektów, a także płatności na rzecz beneficjentów,
i) monitorowanie rezultatów oraz oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
j) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy:
1) obsługa prawna Centrum;
2) monitorowanie procesów legislacyjnych, opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Centrum;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;
4) opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa aktów prawnych przygotowanych przez Centrum;
5) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem, projektów dokumentów przygotowanych w Centrum;
6) udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania określonych przepisów prawnych w działalności Centrum;
7) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centrum;
8) systematyczne przygotowywanie i przekazywanie informacji w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję do Spraw Organizacyjnych, do której zadań należy:
a) prowadzenie rejestru umów, których stroną jest Centrum, zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zm.5)), zwanym dalej „Rejestrem Umów”,
b) prowadzenie rejestru postępowań w sprawie udzielanych przez Centrum zamówień publicznych, zwanym dalej „Rejestrem Zamówień Publicznych”,
c) prowadzenie rejestru zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej „Rejestrem Pozostałych Zamówień”,
d) prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Centrum,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;
2) Sekcję do Spraw Prawnych, do której zadań należy:
a) monitorowanie procesów legislacyjnych, opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Centrum,
b) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum,
c) opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa aktów prawnych przygotowanych przez Centrum,
d) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem, projektów dokumentów przygotowanych w Centrum,
e) udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania określonych przepisów prawnych w działalności Centrum,
f) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centrum,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10.

Do zadań Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia należy:
1) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, przeniesieniami, przeszeregowaniami, udzielaniem urlopów oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) zgłaszanie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracowników dotyczącymi ustalenia uprawnień do renty albo emerytury;
4) sporządzanie raportów, statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych;
5) prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw, zwanego dalej „Rejestrem Pełnomocnictw”;
6) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
7) koordynacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
8) planowanie, nadzorowanie i realizacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum;
9) przygotowywanie list płacy i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego z pobranych zaliczek na podatek dochodowy;
10) przygotowywanie wniosków premiowych do akceptacji Dyrektora Centrum;
11) przygotowywanie propozycji podwyżek płac dla pracowników Centrum, wynikających z ustawy budżetowej;
12) prowadzenie kartoteki składek ZUS, dokonywanie korekt składek, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek dla potrzeb ZUS;
13) rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
14) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oraz sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb Urzędu Skarbowego i pracowników;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.

1. Do zadań Wydziału Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru nad systemami informatycznymi Centrum oraz archiwizacja danych pochodzących z systemów informatycznych;
2) wdrażanie nowych systemów na potrzeby Centrum oraz aktualizowanie systemów już istniejących;
3) administrowanie systemami informatycznymi: Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwanym dalej „systemem RZOZ”, oraz Rejestrem Jednostek Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej „systemem RJRM”;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję Rozwoju Systemów Informacyjnych, do której zadań należy:
a) planowanie rozwoju systemów informacyjnych dla usług medycznych,
b) analiza istniejących rozwiązań w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz współpraca z instytucjami Unii Europejskiej planującymi rozwój informatyzacji systemów informatycznych dla ochrony zdrowia,
c) wypracowywanie prognoz i planów rozwoju oraz ich weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem,
d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych;
2) Sekcję Rejestrów i Identyfikatorów Elektronicznych, do której zadań należy:
a) administrowanie systemem RZOZ,
b) administrowanie systemem RJRM,
c) utrzymywanie, nadzór i monitorowanie funkcjonowania systemu kodów resortowych dla zakładów opieki zdrowotnej,
d) zarządzanie systemem podpisu elektronicznego dla systemu RZOZ i systemu RJRM,
e) prace nad rozwojem systemu RZOZ i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa,
f) stała współpraca z organami rejestrowymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu RZOZ,
g) stały nadzór nad jakością danych wprowadzanych do systemu RZOZ przez organy rejestrowe,
h) przygotowywanie danych w celu udostępnienia danych z systemu RZOZ podmiotom publicznym,
i) udzielanie informacji dotyczących rejestracji zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek ratownictwa medycznego,
j) organizowanie szkoleń dla organów rejestrowych z zakresu funkcjonowania systemu RZOZ i jego rozwoju,
k) przygotowywanie raportów statystycznych i zestawień na podstawie danych zgromadzonych w systemie RZOZ i systemie RJRM,
l) współpraca z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie systemów rejestrowych,
m) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.

§ 12.

Do zadań Wydziału Wsparcia Informatycznego należy:
1) przygotowywanie zapotrzebowań dotyczących zakupu nowego sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie;
2) kontrola prawidłowej obsługi sprzętu przez użytkowników końcowych;
3) instalacja, konfiguracja i administracja sprzętem komputerowym oraz urządzeniami peryferyjnymi;
4) pomoc w zakresie informatycznym pracownikom Centrum i podmiotom korzystającym z systemów Centrum;
5) administracja i obsługa centrali telefonicznej, generowanie raportów i bilingów dotyczących kosztów rozmów telefonicznych pracowników Centrum;
6) administracja i obsługa sieci telekomunikacyjnej oraz sieci LAN;
7) zarządzanie licencjami oprogramowania oraz zasobami sprzętu komputerowego oraz ich inwentaryzacja;
8) zgłaszanie usterek wadliwie działającego sprzętu komputerowego oraz współpraca z serwisem technicznym;
9) prowadzenie, aktualizowanie i rozwijanie serwisów internetowych Centrum;
10) obsługa techniczna konferencji organizowanych przez Centrum;
11) prowadzenie magazynku akcesoriów komputerowych;
12) testowanie oraz odbiór nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania;
13) instalacja, konfiguracja i administracja serwerami produkcyjnymi;
14) administracja domeny Centrum;
15) systematyczna aktualizacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum;
16) administracja systemami dedykowanymi;
17) administracja systemami pocztowymi Centrum;
18) obsługa komunikacji elektronicznej z zakładami opieki zdrowotnej;
19) administracja oprogramowaniem wspierającym działalność Centrum;
20) administracja oraz optymalizacja relacyjnych baz danych;
21) merytoryczne opracowywanie lub opiniowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zakupu nowego sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie;
22) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 13.

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:
1) przygotowanie i prowadzenie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrum, dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie tych postępowań;
2) koordynowanie stosowania procedur postępowania o udzielanie zamówień publicznych w Centrum,
3) współpraca z Wydziałami przy wyborze trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie porad i opinii w tym zakresie,
4) organizacja i monitorowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) przygotowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do publikacji na stronie internetowej Centrum, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
6) udział w powoływanych przez Dyrektora komisjach przetargowych,
7) przechowywanie całości dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 14.

Do zadań Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „Biurem Zarządzania Projektami”, należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VII „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” w Centrum (Beneficjenta) oraz prowadzenie spraw związanych z wypełnieniem obowiązków Beneficjenta, o których mowa w stosownych umowach;
2) zarządzanie, we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi wsparcia, projektami wchodzącymi w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „PIOZ”, zgodnie z przyjętymi w Studium Wykonalności metodykami (PRINCE2, MSP) oraz wynikającymi z nich standardami projektowymi, w szczególności:
a) organizowanie i utrzymywanie zespołów projektowych dla projektów tworzących PIOZ,
b) opracowywanie, harmonogramowanie i harmonizowanie realizacji planów projektów PIOZ, definiowanie, analizowanie i akceptowanie produktów, analizowanie i zarządzanie ryzykami,
c) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym projektów, w tym przede wszystkim wniosków o płatność zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
d) udzielanie wsparcia administracyjnego zespołom projektowym,
e) prowadzenie dokumentacji i zarządzanie konfiguracją projektów,
f) monitorowanie i opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej,
g) zarządzanie jakością, w tym dokonywanie przeglądów jakości,
h) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym dokonywanie przeglądów bezpieczeństwa,
i) zarządzanie spójnością projektów,
j) prowadzenie prac w zakresie promocji oraz informowanie o celach i stanie zaawansowania projektów,
k) opracowywanie i realizacja planów komunikacji na rzecz realizowanych projektów oraz komunikacji z otoczeniem, zwłaszcza z wykonawcami zewnętrznymi,
l) inicjowanie, wsparcie i monitorowanie procesów udzielania zamówień publicznych,
m) sporządzanie protokołów i innych wymaganych dokumentów z posiedzeń Komitetu Sterującego PIOZ;
3) prowadzenie spraw związanych ze wsparciem projektów, w szczególności związanych z:
a) budową zespołów projektowych,
b) udzielaniem konsultacji i doradztwem, w tym w zakresie metodyki PRINCE2,
c) wdrożenie standardowej metodyki dla wszystkich projektów realizowanych przez Biuro Zarządzania Projektami,
d) dostarczeniem narzędzi i wiedzy koniecznej do zarządzania projektami, w tym wiedzy dotyczącej używanych programów komputerowych,
e) dbałością o terminową realizację zadań, ich monitorowanie, a także wykorzystanie oprogramowania wspomagającego zarządzania projektami;
4) prowadzenie spraw w zakresie informacji i promocji projektów;
5) realizacja planów komunikacji dla prowadzonych projektów;
6) prowadzenie spraw księgowo-finansowych na potrzeby projektów, w tym związanych z wnioskami o płatność;
7) monitorowanie i sprawozdawczość realizacji projektów;
8) gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem należy:
1) zapewnianie właściwej organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
2) ochrona zasobów informacyjnych Centrum i zapewnienie ciągłości działania procesów poprzez:
a) odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych,
b) monitorowanie wykorzystania mechanizmów bezpieczeństwa i ich efektywności;
3) zapewnianie właściwej ochrony informacji, a w szczególności informacji prawnie chronionych;
4) zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności informacji i niezawodności systemów informatycznych;
5) wdrażanie i rozwój systemów informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
6) eksploatowanie systemów informacyjnych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
7) stała edukacja użytkowników systemu informacyjnego Centrum;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 16.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością należy:
1) koordynowanie ustalania celów jakości, opracowanie i uaktualnianie planu zarządzania jakością w Centrum;
2) nadzorowanie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością;
3) przeprowadzanie audytów wewnętrznych i testów dotyczących wymagań jakościowych przyjętych normami i polityką jakości Centrum;
4) szkolenie kandydatów na audytorów do spraw zarządzania jakością;
5) prowadzenie analiz jakościowych, w tym kosztów związanych z jakością;
6) prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z przyjętymi normami;
7) opracowywanie raportów, dotyczących skuteczności systemu zarządzania jakością;
8) organizację szkoleń pracownikom Centrum w zakresie zarządzania jakością;
9) współpracę z innymi komórkami Centrum przy opracowaniu procedur, instrukcji, zarządzeń i uchwał dotyczących zapewnieniu jakości;
10) współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z systemem zarządzania jakością;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Informacji i Promocji należy:
1) przygotowywanie i przekazywanie prasie i mediom elektronicznym komunikatów o funkcjonowaniu i działalności Centrum;
2) przygotowywanie codziennego przeglądu prasy i mediów elektronicznych w zakresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia i archiwizacja informacji prasowych dotyczących Centrum;
3) przygotowywanie konferencji prasowych;
4) współpraca w redagowaniu strony internetowej Centrum;
5) współpraca w zakresie swoich kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi Centrum i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 18.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.


3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2492

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions