Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.13.67→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 73).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3736

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions