Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.13.66→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie
statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 48 i Nr 15, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do działalności podstawowej Centrum należy:
1) realizacja zadań wspierających rozwój systemów informacyjnych, w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych, umożliwiających podejmowanie działań optymalizujących wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a ponadto projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych;
2) wypełnianie na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
3) prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia, w tym w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));
4) dokonywanie analiz i ocen skutków, przekształceń organizacyjnych i zmian finansowania, w aspekcie organizacyjnym, socjologicznym i ekonomiczno-finansowym.”;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydział Administracyjny;
2) Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej:
a) Sekcja Analiz Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
b) Sekcja Badań i Analiz Socjologicznych,
c) Sekcja Badań i Analiz Statystycznych;
3) Wydział Finansowo-Księgowy;
4) Wydział Funduszy Europejskich:
a) Sekcja do Spraw Finansowo-Księgowych,
b) Sekcja Informacji i Promocji,
c) Sekcja Kontroli,
d) Sekcja Oceny, Monitoringu i Sprawozdawczości;
5) Wydział Organizacyjno-Prawny:
a) Sekcja do Spraw Organizacyjnych,
b) Sekcja do Spraw Prawnych;
6) Wydział Kadr, Płac i Szkolenia;
7) Wydział Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych:
a) Sekcja Rozwoju Systemów Informacyjnych,
b) Sekcja Rejestrów i Identyfikatorów Elektronicznych;
8) Wydział Wsparcia Informatycznego;
9) Wydział Zamówień Publicznych;
10) Biuro Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Promocji;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością.”;
4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulowane są przez przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 51, poz. 411).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz. 504.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4371

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions