Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego


Dz.Urz.MZ.09.12.54 → z dnia 10 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w składzie:
1) Pan Kuba Sękowski – Przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pan Janusz Garlicki – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Krystyna Górecka – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pan Jarosław Malik – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Pan Wojciech Szcześniak – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4544

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions