Ministerstwo 
Zdrowia


Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne


Dz.U.09.95.788 → z dnia 19 czerwca 2009 r.

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne


Art. 1.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.1)) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z zastrzeżeniem przepisu art. 71 ust. 1a.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206 i Nr 92, poz. 753.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4205

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions