Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Dz.Urz.MZ.09.08.41 → z dnia 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 września 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz.Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 86) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Przy zatrudnieniu na stanowisku profesora wizytującego osoby niebędącej obywatelem polskim, dyrektor Centrum może odstąpić od wymogu posiadania przez tę osobę stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada ona stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone recenzjami.
9. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego może nastąpić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.”;
2) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:
„Rozdział 10a. Działalność gospodarcza Centrum Medycznego § 34a.
1. Centrum Medyczne może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność:
1) wydawniczą, w tym w zakresie publikacji prac naukowych, podręczników, skryptów, czasopism naukowych oraz innych pomocy i materiałów dydaktycznych, wydawania broszur, folderów, druków dokumentów i materiałów informacyjnych;
2) handlową, w tym w zakresie sprzedaży monografii naukowych, podręczników, skryptów czasopism naukowych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych;
3) usługową, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, kursów, w tym kursów językowych, a także przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, prowadzenia usług translatorskich, kserograficzno-drukarskich, fotograficzno-filmowych oraz hotelowych;
4) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i urządzeń.
2. Działalność gospodarczą Centrum Medyczne może prowadzić w formie wyodrębnionych finansowo jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego lub w innej formie organizacyjno-prawnej przewidzianej przepisami prawa, w szczególności spółki kapitałowej.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor Centrum Medycznego, za zgodą Rady Naukowej, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Centrum lub zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych.
4. Szczegółowe zasady organizacji i działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3, w tym tryb powoływania i odwoływania kierowników tych jednostek, określa regulamin, który nadaje Dyrektor Centrum Medycznego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz.584.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3948

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions