Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych


Dz.Urz.MZ.09.08.40 → z dnia 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych


Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (D. U. Nr 118, poz. 989) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej „Komisją”, w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 53, z 2007 r. Nr 15, poz. 80 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 38 i nr 10, poz. 73), zwanej dalej „Agencją utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia” oraz realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji – Jan Maciejewski – dyrektor Biura Administracyjno – Gospodarczego Ministerstwa Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Kazimierz Barszcz – główny specjalista w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa Zdrowia;
3) członkowie:
a) Grzegorz Dąbrowski - inspektor w Biurze Administracyjno – Gospodarczym Ministerstwa Zdrowia;
b) Barbara Węgrzyn - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych;
c) Grzegorz Rychwalski - specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia;
d) Marcin Brzozowski - naczelnik w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.

§ 2.

1. Ustalenie mienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, następuje poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu na dzień 12 sierpnia 2009 r. w celu zweryfikowania aktywów Agencji, utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia oraz określenia, które ze składników majątkowych Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa i ujęcia ich w odrębnym wykazie.
2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się następującymi metodami:
1) metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami;
2) metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych;
3) metodą spisu z natury.
3. Inwentaryzacja kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera wyniki inwentaryzacji, w tym rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz określa, które ze składników majątkowych Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa.
4. Realizacja zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach kończy się sporządzeniem:
1) wykazu mienia Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia;
2) raportu w sprawie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
5. Protokół końcowy oraz wykaz i raport, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

Określenie pochodzenia składników majątkowych Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia następuje w drodze analizy stanu prawnego.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji odpowiada za prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 2, oraz realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
2. Przewodniczący Komisji nadaje Komisji regulamin, w którym określi w szczególności:
1) tryb pracy Komisji;
2) terminy zakończenia poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych oraz rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;

§ 6.

Przewodniczący Komisji może zlecić wykonanie poszczególnych czynności osobom nie wchodzącym w jej skład.

§ 7.

Zamiejscowym członkom Komisji oraz osobom określonym w § 6, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia

§ 10.

Komisja zakończy prace do dnia 25 września 2009 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 91, poz. 742.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4661

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions