Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim


Dz.Urz.MZ.09.07.37 → z dnia 18 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim w składzie:
1) Pan Wojciech Kłosiński – Przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pan Maciej Dziurkowski – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Anna Wonaszek – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pan Stefan Smoliński – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Pan Michał Sztyk – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pan Kuba Sękowski – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
7) Pan Tadeusz Parchimowicz – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8) Pani Aleksandra Jarosińska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 78).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4578

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions