Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Dz.Urz.MZ.09.03.11 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. w sprawie statutu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2002 r. Nr 10, poz. 58 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 31 i Nr 7 poz. 63) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Urzędem kieruje Wiceprezes wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w przypadku:
1) nieobecności Prezesa;
2) braku Prezesa - do czasu powołania nowego Prezesa.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 75, poz. 492.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3514

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions