Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.03.12 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.06.09.42
Dz.Urz.MZ.07.13.71
Dz.Urz.MZ.08.08.47


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Biura
do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 42, z 2007 r. Nr 13, poz. 71 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
,,2a) Zespół do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1 w ust. 1 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu:
,,3a) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym: „Ochrona zdrowia”;”,
b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Do zadań Zespołu do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia”, w tym:
1) opracowywanie dokumentów i zasad służących wdrażaniu Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy w zakresie obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia”;
2) przeprowadzanie naboru projektów;
3) ocena projektów pod kątem formalnym;
4) ocena merytoryczna dokonywana we współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do praw pracy i polityki społecznej;
5) zapewnienie braku podwójnego finansowania jakiejkolwiek części projektu z innych środków pomocowych;
6) weryfikacja każdego projektu pod kątem zasad pomocy publicznej;
7) weryfikacja anglojęzycznych wersji wniosków;
8) przekazywanie projektów wraz z rekomendacjami do Krajowej Instytucji Koordynującej;
9) podpisywanie z Instytucjami Realizującymi Umów w sprawie realizacji projektów;
10) pośredniczenie pomiędzy beneficjentem, Krajową Instytucją Koordynującą, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do praw pracy i polityki społecznej we wszystkich kwestiach dotyczących zgłoszonych projektów;
11) nadzór i zarządzanie wdrażaniem projektów zgodnie z zapisami Umów w sprawie projektów oraz Umów w sprawie realizacji projektów, a także przeprowadzanie niezbędnych kontroli i audytów projektów;
12) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego;
13) weryfikacja i poświadczanie wniosków o płatność oraz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości otrzymanych od Instytucji Realizujących, weryfikacja poprawności złożonych dokumentów, jak również kwalifikowalności wydatków zawartych we wnioskach o płatność;
14) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej zweryfikowanych i poświadczonych wniosków o płatność oraz raportów okresowych, rocznych i końcowych, raportów z audytu lub ich streszczeń;
15) przekazywanie beneficjentom projektów środków finansowych wynikających z dofinansowania ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy na podstawie zawartych umów zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;
16) rozliczanie i dokonywanie płatności w ramach współfinansowania krajowego na rzecz beneficjentów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;
17) monitorowanie realizacji projektów oraz raportowanie do Krajowej Instytucji Koordynującej o postępie ich wdrażania;
18) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej informacji na temat postępów we wdrażaniu obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia”;
19) wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowej Instytucji Koordynującej;
20) uzgadnianie na piśmie z Instytucjami Realizującymi uzasadnionych zmian w zakresie realizacji zatwierdzonych projektów zgodnie z limitami określonymi w odpowiednich Umowach w sprawie projektu;
21) zapewnienie promocji i informacji w zakresie Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy;
22) zapewnienie przechowywania wszelkich istotnych dokumentów dotyczących projektów wdrażanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
23) wypełnianie zapotrzebowania oraz rozliczanie projektu Pomocy Technicznej;
24) sporządzanie materiałów planistycznych związanych z finansowaniem projektów i zapewnieniem środków z budżetu państwa;
25) prowadzenie bazy danych projektów;
26) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4130

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions