Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych


Dz.Urz.MZ.09.03.13 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw
opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Członek Kierownictwa koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. Maciej Krzakowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
b) Prof. dr hab. Olgierd Rowiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
c) Prof. dr hab. Leszek Wdowiak - Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
d) Prof. dr hab. Stanisław Radowicki - Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
e) Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i hematologii dziecięcej,
f) Prof. dr hab. Jerzy Stelmachów - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
g) Prof. dr hab. Witold Lukas - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
h) Dr n. med. Ewa Wągrowska - Koski - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy,
i) Prof. dr hab. Andrzej Zieliński - Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii,
j) Prof. dr hab. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej,
k) Dr n. med. Anna Koper - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
l) Mgr Ewa Obrzut - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
m) Mgr Leokadia Jędrzejewska - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
n) Prof. dr hab. Witold Zatoński – Koordynator zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Prewencja pierwotna nowotworów”,
o) Prof. dr hab. Marek Spaczyński - Koordynator zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”,
p) przedstawiciel Państwowego Zakładu Higieny,
q) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
r) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
s) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,
t) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego,
u) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
v) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
w) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych
x) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
y) przedstawiciel Departamentu Prawnego,
z) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
aa) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu ustawy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, przedstawi on ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt ustawy, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanego przez Zespół projektu ustawy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2 wykonuje jego Zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
3. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, jego zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.


§ 6.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220 poz.1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4346

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions