Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów


Dz.Urz.MZ.09.03.14 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu – Grażyna Kieljan – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Stefan Pechciński – Naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Joanna Próchniewicz – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
b) Marta Fijołek - specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
c) Magdalena Machura – specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
d) Anna Błażejczyk – specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
e) Aleksandra Saniewska – specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
f) Anna Mieczkowska – Naczelnik w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.
2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;
3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych opinii może zapraszać na posiedzenia ekspertów, których specjalistyczna wiedza znajduje zastosowanie w pracach Zespołu.

§ 5.

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.3)).
2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 6.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Członkowie Zespołu wymienieni w § 2 nie otrzymują wynagrodzenia za udział
w pracach Zespołu.
2. Osoby wymienione w § 4 mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa,
z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 8.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4626

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions