Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.05.24 → z dnia 6 lipca 2009 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.09.04.21
Dz.Urz.MZ.10.2.23
Dz.Urz.MZ.10.7.42


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 3 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 :
a) w ust. 2 uchyla się pkt 4 i 5,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 2 i 3;
2) w § 3:
a) w pkt 3 uchyla się lit. a,
b) w pkt 4 uchyla się lit. c i d;
3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
,,§ 5a. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Matki i Dziecka,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.’’;
3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz Stanu Marek Twardowski,
b) Departament Zdrowia Publicznego – Podsekretarz Stanu Marek Haber,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej, a także w pozostałym zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia Wojciech Kutyła;
3) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber,
5) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber.’’.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6622

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions