Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów


Dz.Urz.MZ.09.06.34 → z dnia 9 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 W skład Komisji akredytacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Pluta;
2) członkowie:
a) eksperci zewnętrzni:
- prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka,
- prof. dr hab. Andrzej Starek,
- prof. dr hab. Jan Pachecka,
- prof. dr hab. Kazimierz Głowniak,
- prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska,
- prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik,
- prof. dr hab. Edmund Grześkowiak,
- prof. dr hab. Bogusław Hładoń,
- prof. dr hab. Renata Jachowicz,
- prof. dr hab. Małgorzata Muc-Wierzgoń,
- prof. dr. hab. Roman Kaliszan,
- dr Lucyna Bułaś,
- prof. dr hab. Wiesław Sawicki,
- dr Elwira Telejko,
b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.”;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5201

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions