Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


Dz.Urz.MZ.09.06.30 → z dnia 9 lipca 2009 r.
Zmiana Dz.Urz.MZ.09.13.58


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora
im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie w składzie:
1) Pani Monika Błaszczyk – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pani Grażyna Choderna – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Krystyna Górecka – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pan Jerzy Woy-Wojciechowski – członek Rady - przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego;
5) Pani Marta Wawrzyk – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pani Agnieszka Salwowska– członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 81 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 54).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5330

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions