Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej


Dz.Urz.MZ.09.06.33 → z dnia 9 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Zdrowia.
2. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu „Sposobu Ustalenia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej”.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2 pkt 2 lit.a-k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Anna Ksykiewicz–Dorota,
b) dr Grażyna Kruk–Kupiec - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
c) Leokadia Jędrzejewska - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
d) dr Danuta Dyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
e) dr Anna Koper - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
f) dr Bogumiła Kowalczyk–Sroka - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa,
g) mgr Elżbieta Garwacka–Czachor - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
h) dr Mariola Bartusek - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
i) Krystyna Ptok - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
j) Janina Zaraś - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
k) Michał Bedlicki - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
l) Jolanta Jabłońska - główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych;
8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu pełnią swą funkcję stale.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 1 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
4. Zespół działa na posiedzeniach.
5. Z posiedzeń Zespołu sporządzą się protokoły, które podpisują Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

§ 4.

W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu projektu „Sposobu Ustalenia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej” przez Ministra Zdrowia.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Zdrowia projekt, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu, w tym koszty podróży jego członków, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5155

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions