Ministerstwo 
Zdrowia


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2009 r.


Dz.Urz.MZ.09.06.36 → z dnia 9 lipca 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2009 r.


Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117) z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie dotacji w trakcie roku budżetowego, ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2009 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218; Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; Nr 82 poz. 560.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3685

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions