Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie


Dz.Urz.MZ.09.04.18 → z dnia 15 maja 2009r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.3.27


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie w składzie:
1) Pan Dawid Stachurski – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pani Grażyna Choderna – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Jolanta Michałowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pani Jadwiga Łukasiak – członek Rady – przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
5) Pani Marta Wawrzyk – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pani Monika Skomorowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2,
poz. 17).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4780

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions