Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.04.21 → z dnia 15 maja 2009r.
zmiana Dz.Urz.MZ.09.05.24
Dz.Urz.MZ.10.2.23
Dz.Urz.MZ.10.7.42
Dz.Urz.MZ.11.1.1
Dz.Urz.MZ.11.1.10


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Matki i Dziecka;
5) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
6) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
7) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3.Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
1) Narodowego Funduszu Zdrowia,
2) Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.
4. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Jakub Szulc:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Funduszy Europejskich,
c) Departament Prawny;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Współpracy Międzynarodowej,
b) Departament Zdrowia Publicznego,
c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Akademii Medycznych, Uniwersytetów Medycznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
g) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
h) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
i) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
j) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
k) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
l) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
m) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
n) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
o) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
p) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
r) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
s) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
t) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
u) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
w) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
z) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
za) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
zb) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
zc) Ośrodka Readaptacyjno - Rehabilitacyjnego w Karczewie,
zd) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
ze) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Marek Haber:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
d) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
f) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
h) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
i) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
j) Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
k) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Lotnicze Pogotowie Ratunkowe’’ w Warszawie,
l) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy - Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
c) Departament Polityki Zdrowotnej;
2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
e) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
g) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
h) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 7.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisjach sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 8.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu
i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 9.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
3) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz Stanu Marek Twardowski,
b) Departament Zdrowia Publicznego – Podsekretarz Stanu Marek Haber,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej, a także w pozostałym zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia Wojciech Kutyła.
4) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 80).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 19073

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions