Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.04.20 → z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25, z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9:
a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:
,,2a) Departament Funduszy Europejskich (FE);’’;
b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:
,,2b) Departament Matki i Dziecka (MD);’’;
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego (OKR);’’;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
,,22) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej w systemie wdrażania funduszy strukturalnych oraz innych europejskich programów pomocowych.’’;

3) w § 18:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
,,12a) prowadzenie spraw związanych z zasadami rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej;’’,
b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
,,25) prowadzenie prac w zakresie finansowania lub dofinansowania działalności wspomagającej badania jednostek naukowych i naukowo-badawczych resortu (DWB) w ramach środków corocznie przydzielanych Ministrowi przez ministra właściwego do spraw nauki ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę;’’;

4) w § 19a:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,,Do podstawowych zadań Departamentu Funduszy Europejskich należy:’’,
b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej;
2) prowadzenie innych spraw z zakresu funduszy europejskich, w tym funduszy strukturalnych i programów pomocowych, w zakresie określonym przez Ministra;’’,
c) uchyla się pkt 3;


5) po § 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:
,, § 19b. Do podstawowych zadań Departamentu Matki i Dziecka należy:
1) realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką nad kobietami ciężarnymi, w okresie okołoporodowym, noworodkami, niemowlętami, dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dziećmi i młodzieżą szkolną;
2) inicjowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad osobami, o których mowa w pkt 1;
3) przygotowywanie analiz i opinii w zakresie związanym z opieką zdrowotną nad osobami, o których mowa w pkt 1;
4) prowadzenie spraw związanych z postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych spraw związanych ze współpracą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Radą Europy oraz Unią Europejską w zakresie należącym do właściwości Departamentu;
5) prowadzenie spraw związanych z rozwojem sieci szkół promujących zdrowie oraz współpraca w realizacji programów rządowych, uwzględniających promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną, jak również współdziałanie w tym zakresie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym;
6) realizacja zadań związanych z przepisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży;
7) realizacja zadań związanych ze zdrowiem prokreacyjnym, w tym leczeniem niepłodności m. in. z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz edukacją seksualną realizowaną w systemie ochrony zdrowia;
8) realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą uprawiającymi sport oraz prowadzenie spraw związanych z medycyną sportową;
9) prowadzenie spraw z zakresu stomatologii;
10) prowadzenie spraw z zakresu zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie realizacji założeń Programu Szczepień Ochronnych;
11) współpraca w zakresie właściwości Ministra z Rzecznikiem Praw Dziecka;
12) realizacja zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:
a) Ośrodkiem Diagnostyczno – Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie.’’;

6) w § 20 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
,,12) prowadzenie spraw dotyczących stosunków własnościowych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra.’’;

7) w § 21:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) współpraca z ministrem właściwym do spraw nauki w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych oraz prowadzenie spraw dotyczących zadań realizowanych w ramach działalności wspomagającej badania naukowe;’’,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,7) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania podstaw programowych i minimów programowych kształcenia w zawodach medycznych, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej;’’,
c) w pkt 18:
- uchyla się lit. s,
- lit. t otrzymuje brzmienie:
,,t) Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.’’.

8) w § 22:
a) w pkt 3 uchyla się lit. e,
b) po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:
,,15b) prowadzenie we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego spraw związanych ze szpitalami klinicznymi.’’,
c) w pkt 16 dodaje się lit. h i lit. i w brzmieniu:
,,h) Lecznicą – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
i) Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy - Zdroju Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,’’;

9) w § 23:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
,,11) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;’’,
c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:
,, 14a) pełnienie roli jednostki właściwej merytorycznie (beneficjenta systemowego) w zakresie wdrażania projektu systemowego ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013;
14b) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich oraz Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych projektu systemowego, o którym mowa w pkt 14a.’’;

10) w § 24:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
,,12a) weryfikacja i zatwierdzanie przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawozdań w zakresie leków dla świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;’’,
b) w pkt 13 dodaje się lit. c i lit. d w brzmieniu:
,,c) Agencją Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
d) Narodowym Instytutem Leków w Warszawie.’’;

11) w § 25:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych;’’,
b) uchyla się pkt 3,
c) uchyla się pkt 6,
d) uchyla się pkt 8,
e) w pkt 10 uchyla się lit. e i lit. g;

12) w § 27:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,,Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego należy:’’;
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) koordynowanie całokształtu przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.’’,
c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
,,10a) realizacja zadań związanych z nadzorem Ministra nad państwowym ratownictwem medycznym, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;
10b) planowanie i dokonywanie podziału dotacji celowych w zakresie ratownictwa medycznego.’’,
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
,,11) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:
a) Centralną Bazą Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemiologicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ,,Lotnicze Pogotowie Ratunkowe’’ w Warszawie;’’;

13) w § 28:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) ustalanie i dokonywanie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w sytuacji określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;’’,
b) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:
,,13) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
14) wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem rozliczeń dotyczących finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ze środków budżetu państwa z części której dysponentem jest Minister, świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;’’,
c) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
,,15) nadzór merytoryczny nad realizacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom kierowanym na leczenie poza granicami kraju na podstawie art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.’’;

14) w § 29:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) koordynacja działań służących realizacji polityki Ministra w dziedzinie współpracy międzynarodowej;’’,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
,,15) koordynacja prac związanych z realizacją współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO);’’;

15) w § 30:
a) uchyla się pkt 3 - 6,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
,,13) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zagadnień dotyczących odpadów medycznych, promieniowania jonizującego stosowanego w celach medycznych, a także medycyny pracy’’,
c) w pkt 15:
- uchyla się lit. c,
- uchyla się lit. g,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
,,h) Ośrodkiem Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym w Karczewie,’’,
- uchyla się lit. m i lit.n

16) w § 32:
a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
,,14) organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 14 000 euro, w zakresie wspierania realizacji merytorycznych zadań komórek organizacyjnych (dział klasyfikacji budżetowej 851, rozdz. 85195);’’,
b) dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
,,20) prowadzenie Rejestru Korzyści, o którym mowa w art. 39a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.’’;

17) w § 35 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
,,7) sprawowanie nadzoru nad działaniami promocyjnymi komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.’’.

§ 2.

Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, dostosują regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych
i przedłożą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia,
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2006 r. Nr 16, poz. 81 oraz z 2007 r. Nr 10, poz. 33 i 37, Nr 12, poz. 64 i Nr 15, poz. 81.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7441

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions