Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci


Dz.Urz.MZ.09.02.08 → z dnia 10 marca 2009r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci, zwany dalej ,,Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
2) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,
b) Przedstawiciel Klubu Kardiochirurgów Polskich,
c) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,
e) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej,
f) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział również eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i lit b, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci,
2) przedstawienie propozycji działań krótkofalowych mających na celu poprawę dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci,
3) przedstawienie rozwiązań długofalowych mających na celu wprowadzenie zmian systemowych w opiece kardiochirurgicznej dla dzieci.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, przedstawi on ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w § 7, sprawozdanie z działalności Zespołu zawierające wyniki prac Zespołu i wynikające z nich wnioski.
3. Po przedłożeniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust.2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
7) informowanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, sprawującego nadzór nad działalnością Zespołu, o bieżącej jego działalności.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje osoba będąca członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie obiegowym.
3. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek prowadzący posiedzenie.

§ 6.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

1. Z tytułu zadań określonych w § 3 ust. 1 członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2 nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990,
z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części,
z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3887

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions