Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie


Dz.Urz.MZ.09.02.06 → z dnia 10 marca 2009r.
Zmiana Dz.Urz.MZ.10.01.19


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie w składzie:
1) Pan Robert Trojak – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Pan Artur Bogucki – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Pan Tomasz Kołakowski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Pan Mariusz Długosz – członek Rady – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
5) Pani Maria Dura – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
6) Pani Maria Pyć – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
7) Pan Marek Wójtowicz – członek Rady – przedstawiciel Rady Miasta Lublina.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.12, z 2005 r. Nr 19, poz.108 oraz z 2006 r. Nr 16, poz. 82).
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz.849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1056.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4830

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions