Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego


Dz.U.09.40.330 → z dnia 13 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego


Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia świadczeniobiorcę wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku. ";
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem standardu, o którym mowa w § 10, wynosi:

Lp.
Poziom
I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
1.Ia25,0031,50
b20,0028,50
2.II19,0025,50
3.IIIa15,00 21,00
b13,0019,00
4.IV11,0015,00
5.Va9,5011,50
b9,0010,50
6.VI8,00 9,00

3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 10.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.".

§ 2.

Świadczeniobiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 3.

Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Zdrowia


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.
3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz.1185.


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 15670

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions