Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne


Dz.U.09.27.170 → z dnia 19 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lutego 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 117, poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


60


0


60


0


2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymuje brzmienie:


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


130


2


40


3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymuje brzmienie:


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


75


1


135


60


60


4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymuje brzmienie:


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


230


12


65


5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu:


Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie


200


20


0


400


0


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

90


0


0


0


0


6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu:


Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze


0


70

Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
0

50

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
0


50


7) w załączniku nr 12 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


60


0


60


b) wiersz dotyczący Akademii Medycznej w Gdańsku otrzymuje brzmienie:


Akademia Medyczna w Gdańsku


45


0


45


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER NAUKI
I SZKOLNICTWA WYZSZEGO1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.


Rozporządzenie


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8123

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions