Ministerstwo 
Zdrowia


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracyPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 listopada 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 15 grudnia 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.skomorowska@mz.gov.pl

lub na nr tel. 022 53 00 209ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………….. 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej ,,badaniami profilaktycznymi”, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań;
2) częstotliwość wykonywania badań okresowych;
3) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich:
a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy na podstawie art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy,
b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy,
c) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego,
d) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
e) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej,
f) stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 231 Kodeksu pracy;
4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy;
5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy.

§ 2.

1. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zwane dalej ,,wskazówkami metodycznymi”, stanowiące
załącznik nr 1
do rozporządzenia.
2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.
4. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne, kierując na specjalistyczne badania konsultacyjne, wydaje skierowanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
6. Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy albo
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
7. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy może zawierać wskazania, stanowiące o konieczności ograniczenia sposobu i warunków wykonywania pracy.

§ 3.

1. W sprawach, o których mowa w § 1 pkt 3, lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.
2. Oceny zagrożeń, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy oraz ustaleń wynikających z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy, o których mowa w § 6 pkt 1.
3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.
4. Orzeczenia lekarskie są wydawane:
1) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 pkt 3 lit. a i d, albo
2) według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b, c, e i f.
5. Orzeczenia, o których mowa w ust. 4, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy. Tryb przekazania tych orzeczeń określa umowa, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011).

§ 4.

1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wydaje w dwóch egzemplarzach, z których jeden, potwierdzony przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną pozostawia w aktach osobowych pracownika.

§ 5.

1. Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
2. Występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, powinien o tym fakcie poinformować drugą stronę stosunku pracy.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy, a w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.
4. Ponowne badanie przeprowadza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Orzeczenie lekarskie wydane w wyniku ponownego badania jest ostateczne.

§ 6.

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje:
1) rozpoznanie środowiska pracy poprzez wizytację stanowisk pracy pod kątem oceny występowania szkodliwych i uciążliwych warunków pracy u pracodawcy z którym jednostka podstawowa służby medycyny pracy, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zawarła umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
2) przeprowadzanie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Skierowanie na przeprowadzenie takiego badania wydaje pracodawca:
a) po zgłoszeniu przez pracownika objawów chorobowych będących, w jego przekonaniu, skutkiem niekorzystnych warunków pracy;
b) z inicjatywy własnej, po uzyskaniu wiarygodnych informacji o zmianie w stanie zdrowia pracownika mogących skutkować koniecznością wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy
3) w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej - wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających takie zagrożenie, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników;
4) udział w szkoleniu pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami, jakie wiążą się z wykonywaną pracą oraz w zakresie możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego;
5) uczestniczenie lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 23712 Kodeksu pracy.

§ 7.

1. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują lekarze, którzy posiadają specjalizację w jednej z następujących dziedzin: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy.
2. Badania profilaktyczne pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.
3. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia w Międzywydziałowym Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku.
4. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.
5. Badania profilaktyczne mogą wykonywać również lekarze specjalizujący się w medycynie pracy lub medycynie transportu, po zaliczeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie tych specjalizacji, jednak tylko w okresie szkolenia specjalizacyjnego, określonego w odrębnych przepisach, i w miejscu odbywania stażu specjalizacyjnego.

§ 8.

1. Lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w § 7, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, zgłasza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia. Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się pieczęcią zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
3. Jeżeli badania profilaktyczne mają być przeprowadzane przez lekarza zarejestrowanego w trybie określonym w ust. 1, w innym województwie lekarz ten jest obowiązany złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań we właściwym miejscowo wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne organom Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym pracodawcom.
§ 9.

1. Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą dokumentację medyczną, która obejmuje:
1) kartę badania profilaktycznego;
2) rejestr wydanych orzeczeń.
2. Wzór karty badania profilaktycznego oraz sposób przechowywania dokumentacji
badań profilaktycznych określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
3. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 10.

1. Kontrola badań profilaktycznych polega na ocenie prawidłowości:
1) trybu, zakresu i częstotliwości tych badań;
2) wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
2. Kontrolę badań profilaktycznych wykonuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania badań, a w przypadku, gdy badanie wykonuje lekarz zatrudniony w tym ośrodku – jednostka badawczo-rozwojowa w dziedzinie medycyny pracy.
3. Kontrola zakresu badań profilaktycznych oraz dokumentacji medycznej tych badań może być wykonywana jedynie przez lekarzy.
4. Osoby przeprowadzające kontrolę przedstawiają poczynione spostrzeżenia lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania profilaktyczne wykonywane były w zakładzie opieki zdrowotnej - również kierownikowi tego zakładu, a ocenę i wnioski - kierownikowi jednostki przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w ust. 2.
5. Jeżeli w wyniku kontroli badań profilaktycznych stwierdzono istotne uchybienia dotyczące trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych lub wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich, wykonywania tych badań bez wymaganych kwalifikacji bądź z pominięciem wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 1, kierownik jednostki przeprowadzającej kontrolę występuje do właściwej okręgowej rady lekarskiej o wszczęcie procedury określonej w art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2008 r. Nr 136, poz. 857), a w szczególności o skierowanie lekarza na uzupełniające szkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.

§ 11.

Rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników:
1) zatrudnionych na polskich statkach morskich;
2) dla których uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności bądź jest niezbędne ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 12.

Lekarze wykonujący badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują uprawnienia nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 331, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz 2001 r. Nr 37, poz. 451 i Nr 128, poz. 1405).

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).
Wydanie przedmiotowej regulacji wynika z potrzeby podniesienia jakości badań profilaktycznych przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest rezultatem zakończonego Programu MATRA „Redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce”. W ramach realizacji ww. programu została powołana grupa zadaniowa do spraw aspektów prawnych i wielodyscyplinarności, której prace skoncentrowane były w szczególności na opracowaniu projektów nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) oraz wydania przedmiotowego rozporządzenia.
Ponadto konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika także z tego, iż zgodnie z art. 1 pkt 11 (zmiana art. 179 Kodeksu pracy) w związku z art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) sprawy związane z pracownicami w ciąży lub karmiących dziecko w piersią zostały już w 2006 roku wyłączone z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i uregulowanie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. Nr 42, poz. 292). Stanowi to jedną z przesłanek wydania nowego aktu wykonawczego. Tym bardziej, że rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451), które w części wydanej na podstawie art. 179 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2002 r. w związku z art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).
Jednocześnie powyższy projekt rozporządzenia zawiera następujące zmiany w kontekście dotychczasowego brzmienia rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:
1) w § 1 zrezygnowano z kwestii dotyczących orzeczeń lekarskich stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, ze względu na fakt, iż przedmiotowa regulacja nie obejmuje już orzeczeń wydawanych na podstawie art. 179 Kodeksu pracy;

2) w § 2 ust. 4 projektu, w którym zobowiązano uprawnionego lekarza kierującego pracownika na specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, do wydawania skierowania według wzoru określonego w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia. Powyższe skierowanie ma dawać lekarzowi specjaliście informacje o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, w którym pracuje dany pracownik i przeciwdziałać przeprowadzaniu zbędnych badań. Podobnie jest ze skierowaniem na badania profilaktyczne, o których mowa w § 4 ust. 1;

3) w § 3 ust. 2 projektu nałożono na uprawnionego lekarza obowiązek osobistej wizytacji stanowisk pracy, w celu dokładnego rozpoznania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz dokonania wraz z pracodawcą oceny ryzyka zawodowego związanego z daną pracą;

4) w § 4 projektu zobowiązano pracodawcę do wydania dwóch egzemplarzy skierowania na badania profilaktyczne według wzoru określonego w załączniku nr 5 do projektu rozporządzenia z których jedno skierowanie potwierdzone przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę pracodawca pozostawia w aktach osobowych pracownika,

5) w § 5 ust. 1 projektu, zaproponowano, aby termin do złożenia wniosku o ponowne badanie był liczony od dnia „otrzymania orzeczenia”, a nie jak obecnie jest to uregulowane - od dnia „wydania orzeczenia”. Powyższa zmiana ma oczywiste znacznie w zakresie postępowania odwoławczego, czyniąc je bardziej przyjaznym dla stron;

6) w § 6 pkt 1 wprowadzono obligatoryjną wizytację stanowisk pracy przez uprawnionego lekarza w celu oceny występowania szkodliwych i uciążliwych warunków występujących u pracodawcy;
pkt 4 określono, iż jedną z form profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jest szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami, jakie wiążą się z wykonywaną pracą oraz w zakresie możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego;

7) w § 7 projektu zrezygnowano z możliwości wykonywania przez lekarza badań profilaktycznych i prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej od posiadania stażu pracy w odpowiedniej jednostce służby zdrowia - nie chodzi tu o posiadanie stażu pracy w specjalizacji ale miejscach pracy - wymienionych w poprzednim pkt 2 i pkt 3;

8) w § 9 zrezygnowano z regulacji dotyczących wzoru karty badania profilaktycznego i określono, że wzór przedmiotowej karty oraz sposób przechowywania dokumentacji badań profilaktycznych określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

9) w § 10 ust. 5 projektu, w przeciwieństwie do dotychczasowego brzmienia tego przepisu, określono jednoznacznie konsekwencje, jakie będą wyciągane w stosunku do lekarzy naruszających w sposób istotny miedzy innymi tryb, zakres i częstotliwość przeprowadzania badań profilaktycznych. W takich przypadkach, kierownik jednostki przeprowadzającej kontrole zobligowany będzie do wystąpienia do właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej o wszczęcie procedury uregulowanej w art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

10) użyte w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy wyrazy „zaświadczenie” zastąpiono wyrazem „orzeczenie”. Rozwiązanie takie ma ujednolić terminologię stosowaną przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu badań profilaktycznych. Poza tym, jest ono zgodne z przepisami art. 229 Kodeksu pracy;

11) w załączniku nr 1 do projektu, stanowiącym wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, dokonano licznych zmian, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W szczególności na uwagę zasługuje część III „czynniki chemiczne” niniejszego załącznika, gdzie określono zakres i częstotliwość badań profilaktycznych dla około 30 nowych czynników;

12) załącznik nr 2 stanowi wzór skierowania na specjalistyczne badanie konsultacyjne wydawane przez kierującego lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne; natomiast załącznik nr 5 stanowi wzór skierowania wydanego przez pracodawcę na badanie profilaktyczne; przedmiotowe załączniki stanowią novum w kontekście obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;

13) załączniki nr 3, 4 i 6-9 stanowią odzwierciedlenie, po przeredagowaniu, zawierają treści zawarte w załącznikach nr 2-7 dotychczasowego rozporządzenia;

14) w załączniku nr 5 do projektu zaproponowano wzór skierowania na badanie profilaktyczne, jakie wystawia pracodawca. Należy podkreślić, że dotychczasowa praktyka pokazuje, że niektórzy pracodawcy nierzetelnie wypisują zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, a także niewłaściwie dokonują oceny ryzyka zawodowego. Wprowadzenie wzoru ww. skierowania powinno się przyczynić do eliminacji tego zjawiska.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, jednostki organizacyjne służby medycyny pracy oraz na jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy. Przepisy zawarte w rozporządzeniu będą oddziaływać także na pracodawców i pracowników, a także na osoby przyjmowane do pracy.

2. Konsultacje społeczne.
Równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi, projekt zostanie przesłany w szczególności do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie medycyny pracy;
2) Konsultantom Wojewódzkim w dziedzinie medycyny pracy;
3) Instytutowi Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi;
4) Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie;
5) Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
6) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej;
7) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
8) Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych;
9) Konfederacji Pracodawców Polskich;
10) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;
11) Businness Centre Club;
12) Krajowej Izbie Gospodarczej;
13) OPZZ;
14) NSZZ „Solidarność”;
15) Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy;
16) Forum Związków Zawodowych
a ponadto zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Niniejszy projekt rozporządzenie nie będzie oddziaływać na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.
Postanowienia projektu rozporządzenia mają przede wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości badań profilaktycznych oraz zobowiązania pracodawców do dokonywania wnikliwej oceny ryzyka zawodowego, co w konsekwencji powinno się przyczynić do poprawy zdrowia pracowników.

8. Wpływ regulacji na środowisko.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 22445

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions