Ministerstwo 
Zdrowia
0


Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych


POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Produktem leczniczym, zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego. Pojęcie produktu leczniczego nie obejmuje dodatków paszowych uregulowanych w odrębnych przepisach.

Co do zasady, do obrotu mogą być dopuszczone produkty lecznicze posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (art. 3 ust. 1 ustawy). Organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Prezes Urzędu), (art. 3 ust. 3 ustawy). Obrót niektórymi produktami leczniczymi nie wymaga pozwolenia. Wyłączenia od uzyskania pozwolenia określa art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Warunkiem uzyskania pozwolenia jest wystąpienie przez podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, określony w art. 2 pkt 24 ustawy, z wnioskiem do Prezesa Urzędu o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (art. 7 ust. 1 ustawy).

Zakres informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku oraz dokumenty jakie należy do wniosku dołączyć, określa art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. Z chwilą złożenia wniosku następuje wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (art. 9 ust. 1 ustawy), które powinno zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 210 dni od dnia złożenia wniosku (art. 18 ust. 1).

Pozwolenie wydaje się na okres pięciu lat (art. 7 ust. 3 ustawy), z tym że okres ważności pozwolenia może na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zostać przedłużony lub skrócony (art. 29 ust. 1 ustawy).

Uzyskanie pozwolenia jest odpłatne i podmiot odpowiedzialny wnosi opłatę za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia, co wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wydanie pozwolenia, odmowa jego wydania, zmiana danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, odmowa przedłużenia, skrócenie terminu jego ważności, a także cofnięcie pozwolenia następuje w drodze decyzji Prezesa Urzędu (art. 7 ust. 2 ustawy).

Produkt leczniczy dopuszczony do obrotu podlega wpisowi do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr prowadzi Prezes Urzędu (art. 28 ust. 1 i 2 ustawy).

ODMOWA WYDANIA POZWOLENIA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w art. 30 ust. 1 określa przesłanki, których zaistnienie skutkuje wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji o odmowie wydania pozwolenia.

Odmowa wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu następuje, jeżeli:

wniosek oraz dołączona do wniosku dokumentacja nie spełnia wymagań określonych w ustawie,

z wyników badań wynika, że produkt leczniczy charakteryzuje ryzyko stosowania niewspółmierne do spodziewanego efektu terapeutycznego w zakresie podanych we wniosku wskazań, przeciwwskazań oraz zalecanego dawkowania,

z wyników badań wynika, że produkt leczniczy nie wykazuje deklarowanej skuteczności terapeutycznej lub gdy ta jest niewystarczająca,

z wyników badań wynika, że skład jakościowy lub ilościowy albo inna cecha jakościowa produktu leczniczego jest niezgodna z zadeklarowaną,

podany przez podmiot odpowiedzialny okres karencji nie jest wystarczająco długi dla zapewnienia, że produkty żywnościowe otrzymane od leczonych zwierząt nie zawierają produktów, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi, lub okres ten jest niewystarczająco udowodniony.


Odmowa wydania pozwolenia następuje w drodze decyzji Prezesa Urzędu (art. 7 ust. 2 ustawy).


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.)Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 59826

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions