Ministerstwo 
Zdrowia
0


Protokół do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej


Preambuła


Państwa członkowskie Rady Europy, które są Stronami
Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej z dnia 22 lipca 1964 roku, przygotowanej przy współpracy z Porozumieniem Częściowym Rady Europy w Dziedzinie Socjalnej i Zdrowia Publicznego, zwanej dalej Konwencją.

Mając na względzie Konwencję, a w szczególności postanowienia Artykułu 1;

Uważając, iż Europejska Wspólnota Gospodarcza przyjęła zasady, przede wszystkim w formie dyrektyw, mające zastosowanie do spraw uregulowanych w Konwencji i ze jest właściwa w tej dziedzinie;

Uważając także, iż w celu implementacji Artykułu 1 Konwencji jest konieczne aby Europejska Wspólnota Gospodarcza mogła stać się Stroną Konwencji;

Biorąc to wszystko pod uwagę, konieczne jest wprowadzenie zmian pewnych postanowień Konwencji,

Postanowiły jak następuje :

Artykuł 1


Termin „delegacje państwowe” w Artykule 3 i artykule 5 ustęp 1 Konwencji zostanie zastąpiony słowem „delegacje”.

Artykuł 2


Następujący tekst zastąpi Artykuł 5 ustęp 3 Konwencji


„3. Komisja wybierze Przewodniczącego spośród swych członków w tajnym głosowaniu, większością dwóch trzecich głosujących delegacji. Kadencja Przewodniczącego i zasady jego ponownego wyboru zostaną ustalone w Regulaminie Komisji. Podczas sprawowania urzędu Przewodniczący nie będzie członkiem żadnej delegacji.”

Artykuł 3


Następujący tekst zastąpi Artykuł 7 Konwencji:


„1. Każdej z delegacji państwowych przypada jeden głos.

2. We wszystkich sprawach technicznych, włączając w to kolejność przygotowania opracowań wymienionych w Artykule 6, decyzje Komisji będą podejmowane jednomyślnie przez głosujące delegacje państwowe i większość delegacji państwowych uprawnionych do zasiadania w Komisji.

3. Wszystkie pozostałe decyzje Komisji będą podejmowane większością trzech czwartych oddanych głosów. W odniesieniu do tych decyzji, od momentu wejścia w życie Konwencji w stosunku do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, delegacja tej ostatniej będzie głosowała zamiast delegacji państw członkowskich. Będzie ona miała liczbę głosów równą liczbie delegacji jej Państw członkowskich.

Jednakże, gdyby jedna z Umawiających się Stron dysponowała wymaganą większością, Umawiające się Strony podejmą renegocjacje zasad głosowania, nie wcześniej niż pięć lat po wejściu w życie Protokołu, na wniosek jednej z nich, skierowany do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 4


Następujący tekst zostanie włączony do Artykułu 10 Konwencji jako ustęp 3 ;

„3.Warunki ewentualnego udziału finansowego europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zostaną określone porozumieniem Umawiających się Stron.”

Artykuł 5


1. Następujący tekst zostanie włączony do artykułu 12 Konwencji jako ustęp 3:

„3. Europejska wspólnota Gospodarcza może przystąpić do niniejszej Konwencji”.

2. Dawny ustęp 3 Artykułu 12 otrzymuje numer 4 w tymże Artykule.

Artykuł 6


Następujący tekst zostanie włączony do artykułu 13 Konwencji jako ustęp 4 :

„4. Powyższe ustępy 1, 2, 3 będą się stosowały, mutatis mutandis, do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.”

Artykuł 7


1. Niniejszy Protokół zostanie otwarty do podpisu przez Państwa członkowskie Rady Europy, które podpisały lub przystąpiły do Konwencji, które mogą wyrazić swa wolę związania się Protokołem poprzez :

a. podpis bez zastrzeżenia ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia; lub
b. podpis wymagający ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia poprzedzający ratyfikację, akceptację lub zatwierdzenie.

2. Żadne z Państw członkowskich rady Europy nie może złożyć podpisu nie wymagającego ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia, ani złożyć dokumentu ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia chyba że jest już Stroną Konwencji lub jednocześnie przystąpi do Konwencji.

3. Każde Państwo nie będące członkiem Rady Europy, które przystąpiło do Konwencji może przystąpić także do Protokołu.


4. Dokumenty ratyfikacji, akceptacji, zatwierdzenia lub akcesji będą składane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

Artykuł 8


Niniejszy Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu jednego miesiąca od daty w której wszystkie Strony Konwencji wyraziły wolę bycia związanym postanowieniami Protokołu zgodnie z Artykułem 7

Artykuł 9


Sekretarz Generalny Rady Europy będzie powiadamiał Państwa członkowskie Rady Europy, inne Umawiające się Strony a także Europejską Wspólnotę Gospodarczą o :
a. każdym podpisie ;
b. złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, akceptacji, zatwierdzenia lub akcesji ;
c. każdej dacie wejścia w życie niniejszego Protokołu zgodnie z Artykułem 8 ;
d. każdym innym akcie, notyfikacji lub zawiadomieniu dotyczącym niniejszego Protokołu.

Na dowód czego niżej podpisani należycie do tego upełnomocnieni, podpisali niniejszy Protokół.


Sporządzono w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 roku, w językach angielskim i francuskim przy czym oba teksty są jednakowo ważne, w jednym egzemplarzu, który będzie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu z Państw członkowskich Rady Europy, innym Umawiającym się Stronom, a także Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3813

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions