Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informator dla świadczeniodawców – zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (m.in. w czasie turnieju finałowego UEFA EURO 2012)


Ulotka dotycząca EURO 2012:
polska wersja językowa
inne wersje językowe
W czasie trwania turnieju finałowego UEFA 2012 nie zmienią się dotychczasowe zasady udzielania cudzoziemcom świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zasady finansowania kosztów tych świadczeń 1).


1.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA powinni okazać świadczeniodawcy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego/EKUZ (ang. EHIC). Karta uprawnia jej posiadacza do świadczeń opieki zdrowotnej, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim niż państwo ubezpieczenia/zamieszkania, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Koszty świadczeń rozliczane są przez NFZ.
Obywatele UE/EFTA – uczestnicy turnieju finałowego UEFA 2012 mogą także posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne (wykupione w specjalnym pakiecie oferowanym kibicom EURO 2012). W takim przypadku kosztami świadczeń opieki zdrowotnej należy obciążyć ubezpieczyciela.

2.

Jeżeli pacjent nie przedstawi EKUZ lub polisy komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniodawca powinien niezwłocznie skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ, właściwym dla miejsca udzielania świadczeń, w celu wystawienia na rzecz pacjenta – przez jego macierzystą instytucję ubezpieczenia zdrowotnego – Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, uprawniającego do takich samych świadczeń opieki zdrowotnej, jakie przysługują pacjentowi na podstawie EKUZ.

3.

Możliwe jest również obciążenie pacjenta nie posiadającego EKUZ, Certyfikatu lub polisy pełnymi kosztami leczenia (wg stawek zakontraktowanych przez OW NFZ). Konieczne jest wówczas wystawienie rachunku po zakończeniu leczenia.

4.

Obywatele państw trzecich (m.in. Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy), co do zasady, powinni okazać świadczeniodawcy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego (polisę komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego). Jeżeli cudzoziemiec nie przedstawi ww. dokumentów (polisy), zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z własnych środków. Obywatele państw trzecich mogą także posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne (wykupione w specjalnym pakiecie oferowanym kibicom EURO 2012).W takim przypadku kosztami świadczeń opieki zdrowotnej należy obciążyć ubezpieczyciela.

5.

Obywatele państw trzecich, z którymi Polska ma zawarte umowy/porozumienia dwustronne o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w obszarze ochrony zdrowia i nauk medycznych (tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Federacji Rosyjskiej oraz Serbii) – nie posiadający dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego – w przypadkach szczególnych (np. zniszczenie polisy, brak możliwości odzyskania kosztów leczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, wyłączenie z umowy ubezpieczenia niektórych kategorii świadczeń), mogą skorzystać z uprawnień wynikających z umów i porozumień dwustronnych, tj. z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania, stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Koszty świadczeń pokrywane są przez Ministerstwo Zdrowia.

1) Szczegółowe wyjaśnienia oparte o przepisy prawne znajdują się w Załączniku do niniejszego Informatora.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 13444

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions