Ministerstwo 
Zdrowia
0


Kwalifikacje i obowiązki


Zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, w tym kwalifikacje, obowiązki i etykę zawodową określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.01.57.602 z późn. zm.).

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
• świadczeń pielęgnacyjnych,
• zapobiegawczych,
• diagnostycznych,
• leczniczych,
• rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia (art.4, ust.1 ww. ustawy).

Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
• świadczeń pielęgnacyjnych,
• zapobiegawczych,
• diagnostycznych,
• leczniczych,
• rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem (art.5, ust.1 ww. ustawy).

Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, natomiast położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych (art.7, ust.1 ustawy).

Szkołą pielęgniarską lub położnych w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki (art.7, ust.2 i art.8, ust.1 ustawy):
• szkoła pomaturalna, po ukończeniu której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy pielęgniarki lub pobożnej,
• wyższa szkoła zawodowa, po ukończeniu której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa,
• szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych po ukończeniu której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa.

Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego. Do zadań Rady należy:
• ocena, czy szkoła wyższa ubiegająca się o akredytację spełnia standardy kształcenia, w tym wymogi programowe określone odrębnymi przepisami,
• bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności poprzez wizytację szkół i analizę wyników nauczania,
• występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie w przypadku niespełniania standardów kształcenia.

Pielęgniarka i położna po ukończeniu szkoły pomaturalnej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu zobowiązane są do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej (art.9, ust.1 ww. ustawy).

Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej (art.9, ust.2 ww. ustawy).

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych (art.11, ust.1 ustawy).
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej uzyskuje osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
• odbyła wymagany staż podyplomowy,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, będące jednocześnie obowiązkami, określa Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.01.57.602 z późn. zm.):
• pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością (art.18 ustawy),
• pielęgniarka, położna ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi (art.19 ustawy),
• pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach (art.20 ustawy),
• pielęgniarka, położna ma obowiązek do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (art.21, ust.1 ustawy),
• pielęgniarka, położna zobowiązana jest do wykonywania zleceń lekarskich odnotowanych w dokumentacji medycznej (art.22, ust.1 ustawy).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 39981

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions