Ministerstwo 
Zdrowia
0


Systemy jakości


Z pojęciem jakości w opiece zdrowotnej wiążą się takie zagadnienia, jak:
• standard,
• wskaźnik,
• struktura,
• proces,
• wynik.

Standardy mogą dotyczyć wszystkich sfer działania w opiece zdrowotnej, w tym bezpośredniej opieki medycznej nad pacjentem, organizacji i zarządzania czy postępowania medycznego

Wskaźnik jakości jest ilościową miarą tego w jakim stopniu zalecany standard jest realizowany czyli jest miarą realizacji standardu. Opracowanie odpowiednich wskaźników wymaga zbierania danych i umiejętności ich przetwarzania. Wskaźniki mogą być wskaźnikami pozytywnymi (im wyższy wskaźnik tym lepsza jakość) lub negatywnymi (im wyższy wskaźnik tym gorsza jakość).

Wśród wskaźników jakości w opiece zdrowotnej można wyróżnić następujące wskaźniki:
wskaźniki minimum – muszą być osiągane w 100%,
wskaźniki maksimum – dotyczą celu stanu idealnego, mogą być realizowane w < niż 100%,
wskaźniki zdarzeń pożądanych – odnoszą się do zdarzeń oczekiwanych,
wskaźnik zdarzeń niepożądanych – dotyczą zjawisk, które nie powinny mieć miejsca, przekroczenie pewnego minimalnego progu dla takiego wskaźnika świadczy o złej jakości świadczeń,
wskaźniki proporcjonalne – dotyczą zdarzeń które zawsze pomimo wysokiej jakości występują z pewną częstotliwością, wartość progową stanowi przeciętna występowania tego zjawiska,
wskaźnik strażnicze – dotyczą zdarzeń niebezpiecznych, ich wartość powinna wynosić 0%.

Wskaźniki jakości stosowane w danej jednostce opieki zdrowotnej mogą być:
uniwersalne – czyli wypracowanie przez towarzystwa czy organizacje zajmujące się jakością i nadające się do wykorzystania w każdym zakładzie opieki zdrowotnej,
indywidualne czyli wypracowane przez danych zakład dla (np. zespół do spraw jakości) na wewnętrzny użytek zakładu.

Przy pomocy wskaźników można oceniać:
jakość struktury danej jednostki czyli zasoby ludzkie i kapitałowe danej jednostki,
jakość procesów czyli postępowanie w danej jednostce,
jakość wyników.

Na strukturę danej jednostki dla której określa się standardy i wskaźniki składa się:
baza lokalowa – każdy zakład opieki zdrowotnej oraz praktyki prywatne muszą spełniać określone prawem wymagania dotyczące lokalu w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
sprzęt medyczny – w jednostkach opieki zdrowotnej może być używany sprzęt medyczny o określonych parametrach i spełniający określone prawem normy,
produkty lecznicze oraz materiały medyczne – spełniające określone wymagania,
personel, w tym w szczególności personel medyczny, o określonych kwalifikacjach, uprawnieniach.

Proces w danej jednostce rozumiany jest jako całość postępowania z pacjentem od momentu wejścia do zakładu do momentu wyjścia z zakładu. Sztandary i wskaźniki odnoszące się do procesu mogą dotyczyć:
• zakażeń wewnątrzszpitalnych
• powikłań pooperacyjnych,
• powtórnych hospitalizacji,
• sprawności reagowania na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia.

Punktem końcowym jakości są jednak wyniki jakie osiąga się w ramach opieki medycznej. Pomiar wyników działań bezpośrednio wskazuje na poziom jakości świadczonych usług.

Wśród wskaźników wyników można wyróżnić wskaźniki ogólne (np. średni czas hospitalizacji) lub szczegółowe (np. wskaźnik inwalidztwa). Wyniki zależą zarówno od struktury, jak i od procesu.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 25983

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions