Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.


Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.*


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w pierwszym półroczu 2013 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

Określenie przedmiotu konkursu
1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, ( definicje świadczeń wysokospecjalistycznych)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny
1) Przeszczepienie wątroby [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby]
2) Przeszczepienie serca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca]
3) Przeszczepienie płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca]
4) Przeszczepienie serca i płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca]
5) Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]
6) Przeszczepienie komórek przytarczyc [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]
7) Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
8) Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
9) Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
10) Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
11) Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
12) Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2013 r. Umowy na realizację świadczeń 7-12 będą zawierane na 95% wynegocjowanego półrocznego kontraktu, natomiast w przypadku półrocznych kontraktów zawieranych na kwoty wyższe niż 5 000 000 zł umowy będą zawierane na 97%. W przypadku procedur przeszczepowych nr 1-6 umowy będą zawierane na 85% wynegocjowanego półrocznego kontraktu, natomiast w przypadku kontraktów zawieranych na kwoty wyższe niż 5 000 000 zł umowy będą zawierane na 80%. Pozostałe środki będą stanowiły tzw. rezerwę na świadczenia, które udzielono w stanie nagłym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), po wykorzystaniu środków z umowy.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu:
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 15 listopada 2012 roku.
2) Projekty wzorów umów
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2012 r. do godz. 16.00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


Wymagane informacje i dokumenty:
I. Formalne
1. Dane identyfikujące oferenta

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
 pełna nazwa,
 adres do korespondencji,
 numer telefonu i faksu,
 nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
a) odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w przypadku podmiotu leczniczego;
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c) statut jednostki;
d) kopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz akceptacji warunków konkursu

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
3. Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
4. Oświadczenie oferenta o braku zaległości finansowych względem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, z tytułu opłat za krew i jej składniki lub kopia porozumienia pomiędzy Oferentem a RCKiK regulującego terminy spłat zaległości.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
5. Oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf

podręcznik: Podstawy wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej
II. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
6. Informacja o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
7. Informacja o posiadanych certyfikatach jakości i certyfikatach akredytacyjnych

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
8. Informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach – Oferta na I półrocze 2013 r.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
9. Kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem.
Kalkulacja cenowa poszczególnych procedur powinna być dostosowana do cen zakontraktowanych z podmiotem leczniczym w roku 2012. W przypadku kalkulacji cenowej, która opiewa na wyższą kwotę niż cena, na którą zakontraktowano wykonywanie świadczenia w umowie na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych na 2012 r. koniecznym jest wskazanie składowej kalkulacji, która wpływa na wzrost ceny w 2013 r.

załącznik – świadczenia nr 1-6 w formacie *rtf

załącznik – świadczenia nr 1-6 w formacie *pdf

załącznik – świadczenia nr 7-12 w formacie *rtf

załącznik – świadczenia nr 7-12 w formacie *pdf
10. Informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
W przypadku realizatorów, którzy nie udzielali świadczeń w latach poprzednich należy załączyć informacje o liczbie procedur realizowanych w danym zakresie wraz ze wskazaniem stanu klinicznego pacjentów i wyników leczenia.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
11. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego - Personel i sprzęt św. 7 i 12

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
12. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego - Personel i sprzęt św. 1 - 6

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
13. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf

Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Uwaga/dodatkowe informacje:
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach oznaczonych zgodnie ze wzorem:

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń należy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).


Warszawa, dnia 15.11.2013 roku.
* konkurs ofert na realizację procedury nr 3 „przeszczepienie płuc” w wariancie obejmującym przeszczepienie płuc u chorego z mukowiscydozą oraz u chorego z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym zostanie ogłoszony po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7475

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions